Odredba o poslovnem času, uradnih urah in premakljivem delovnem času Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor

 
Na podlagi 30. člena Statuta Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/2002) izdajam
 
 
O D R E D B O
 
o poslovnem času, uradnih urah in premakljivem delovnem času Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor
 
 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(uporaba)
 
Ta odredba ureja poslovni čas, uradne ure, premakljivi delovni čas in razporejanje delovnega časa v Javnem medobčinskem stanovanjskem skladu Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor).
 
V odredbi uporabljeni izrazi direktor, strokovni delavec in drugi izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
 
 
II. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE
 
 

1. Poslovni čas

2. člen

(poslovni dnevi)
 
JMSS Maribor posluje pet dni v tednu in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek (v nadaljevanju: poslovni dnevi).
 
Direktor ali po njegovem pisnem pooblastilu vodje sektorjev lahko v izjemnih okoliščinah ali v primeru, da je to nujno potrebno za izvajanje uradnih ur s strankami ali za opravljanje dela, ki mora biti opravljeno brez prekinitve oziroma določenega dne ali v določenem roku, odredi, da JMSS Maribor ali njegova notranja organizacijska enota začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali drug z zakonom določen dela prost dan.
 
Izjemne okoliščine so primeri višje sile, ki je že nastopila (epidemija, potres, požar, poplava in druge naravne nesreče) ali se neposredno pričakuje, in drugi primeri, ko so ogrožena človeška življenja ali zdravje ljudi ali če je treba preprečiti materialno škodo, ki grozi JMSS Maribor.
 

3. člen

(nadomeščanje poslovnega dneva)
 
Za zagotovitev večje učinkovitosti dela in zmanjšanje materialnih stroškov v posameznem koledarskem letu lahko direktor določi do začetka koledarskega leta, da JMSS Maribor nadomesti:
 

-       poslovni dan med državnim praznikom ali drugim z zakonom določenim dela prostim dnevom in soboto oziroma nedeljo;

-       poslovni dan med nedeljo in državnim praznikom ali drugim z zakonom določenim dela prostim dnevom.
 
Poslovni dan iz prejšnjega odstavka se nadomesti z delom v soboto v istem mesecu.
 
Obvestilo o nadomestitvi poslovnega dne se objavi v sredstvih javnega obveščanja najmanj štirinajst dni pred nadomeščanjem.
 

4. člen

(poslovni čas)

Poslovni čas se začne v ponedeljek, torek in četrtek ob 8.00 uri in konča ob 15.00 uri, v sredo se začne ob 8.00 uri in konča ob 17.00 uri in v petek se začne ob 8.00 uri in konča ob 13.00 uri.

V poslovnem času mora biti zagotovljeno poslovanje z občinskimi in državnimi organi.

Poslovanje z drugimi organi v poslovnem času mora biti zagotovljeno vsaj s prisotnostjo enega uslužbenca in sicer z dogovorom v okviru premakljivega začetka in konca delovnega časa.
 
 
2. Uradne ure
 

5. člen

(uradne ure organa)
 
Uradne ure za poslovanje s strankami so:

- v ponedeljek od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 15.00 ure,
- v sredo od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 17.00 ure,
- v petek od 8.00 ure do 13.00 ure.
 
Glede na naravo nalog posameznega delovnega področja v koledarskem letu lahko direktor ali po njegovem pisnem pooblastilu vodja posameznega sektorja s sklepom določi druge dneve uradnih ur ter njihov začetek in konec.
 

6. člen

(uradne ure organa po telefonu)
 
Uradne ure za poslovanje s strankami po telefonu se določijo v takšnem obsegu, kot so določene v prejšnjem členu te odredbe.
 

7. člen

(objava uradnih ur)
 
Razpored uradnih ur in uradnih ur po telefonu in po elektronskih medijih mora biti objavljen in na viden način označen na oglasnih deskah in v elektronski obliki.
 
Vsaka sprememba razporeda uradnih ur mora biti objavljena na viden način najmanj štirinajst dni pred začetkom njene uveljavitve.
 

8. člen

(dajanje splošnih informacij strankam)
 
Sprejem vlog na zapisnik, dajanje splošnih informacij strankam in pisne vloge strank se sprejemajo v sprejemni pisarni v I. nadstropju na sedežu JMSS Maribor v poslovnem času v skladu s 4. členom te odredbe.
 
 
3. Premakljiv začetek in konec delovnega časa
 
9. člen
(premakljiv začetek in konec delovnega časa)
 
Polni delovni čas je 40 ur na teden.
 
Premakljiv začetek delovnega časa je med 7.00 uro in 8.00 uro vsak poslovni dan.
 
Premakljiv konec delovnega časa je v ponedeljek, torek in četrtek med 15.00 uro in 16.00 uro, v sredo med 17.00 uro in 17.30 uro ter v petek med 13.00 uro in 14.30 uro.
 

10. člen

(obvezna prisotnost na delu)
 
Obvezna prisotnost javnega uslužbenca na delu je v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 ure do 15.00 ure, v sredo od 8.00 ure do 17.00 ure in v petek od 8.00 ure do 13.00 ure.
 
 
4. Razporeditev delovnega časa
 

11. člen

(razporeditev polnega delovnega časa v posebnih okoliščinah)
 
Če je to potrebno za zagotovitev boljše organizacije dela ali zaradi organizacije uradnih ur za stranke ali zaradi dela v izjemnih okoliščinah, je polni delovni čas lahko razporejen kot delo v izmeni, delo v deljenem delovnem času, kot nočno delo ali drugače (poletni delovni čas in drugo).
 
V posamezni notranji organizacijski enoti se lahko zaradi dela, ki mora biti opravljeno brez prekinitve oziroma določenega dne ali v določenem roku ali v izjemnih okoliščinah, uvede dežurstvo ali drugačna oblika pripravljenosti.
 
O razporeditvi delovnega časa iz prvega odstavka tega člena in o uvedbi dežurstva ali drugačne pripravljenosti za delo iz drugega odstavka tega člena odloči direktor ali po njegovem pisnem pooblastilu vodja posameznega oddelka s sklepom.
 
 
III. SPLOŠNI AKT
 

12. člen

(pristojnost za izdajo splošnega akta)
 
Evidentiranje prisotnosti in odsotnosti z dela ter druge zadeve glede delovnega časa se po potrebi uredijo z navodilom, ki ga izda direktor.
 
 
IV. KONČNA DOLOČBA
 

13. člen

(začetek veljavnosti)
 
Ta odredba začne veljati s 01.05.2009. Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o poslovnem času, uradnih urah in premakljivem delovnem času Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor z dne 12.04.2006.
 
 
Datum: 22.04.2009
 
 

 

 

 

JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR
 
direktorica: mag. Tanja Vindiš Furman