Obvestilo za javnost

SPOROČILO ZA JAVNOST

Spoštovani,

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) vezano na prispevek o stanovanjih za mlade v Mariboru v oddaji Tednik, ki je bila predvajana na TV SLO v ponedeljek, dne 15. 1. 2018, podaja naslednje pojasnilo za javnost:

Ob dogovoru o delitvi skupnega premoženja občine Maribor v letu 1997 so se današnje občine: Mestna občina Maribor, Občina Hoče – Slivnica, Občina Miklavž na Dravskem polju, Občina Duplek, Občina Rače – Fram in Občina Starše dogovorile, da ustanovijo skupni stanovanjski sklad in nanj prenesejo vsa stanovanja, ki niso bila prodana po določilih Stanovanjskega zakona iz leta 1991. Tako so občine ustanoviteljice s pogodbo o prenosu nepremičnin v letu 2001 prenesle v last oziroma v namensko premoženje JMSS Maribor vsa stanovanja, razen tistih, s katerimi v skladu z 88. členom Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 s spremembami) ni bilo dopustno razpolaganje zaradi teka denacionalizacijskega postopka.

Glede na zaključene denacionalizacijske postopke je bilo po letu 2001 do leta 2010 sklenjenih šest dodatkov (aneksov) k osnovni pogodbi o prenosu nepremičnin, katerih predmet je bil prenos stanovanj iz občin ustanoviteljic na JMSS Maribor. Razen tega je v letu 2009 Mestna občina Maribor na JMSS Maribor prenesla več zemljišč za gradnjo stanovanj na različnih lokacijah v Mariboru. Med njimi izpostavljamo zemljišče na Studencih ob Kamenškovi ulici, kjer JMSS Maribor sodeluje s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije pri projektu izgradnje stanovanjske soseske in zemljišče na Studencih ob Korenčanovi ulici, kjer je v izdelavi Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za izgradnjo javnih neprofitnih najemnih stanovanj.

Konec leta 2011 je JMSS Maribor pripravil nov predlog prenosa stanovanj po zaključeni denacionalizaciji iz občin ustanoviteljic na JMSS Maribor. Predlog so v obliki Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi JMSS Maribor potrdili vsi občinski sveti ustanoviteljic, in sicer:

  • Mestni svet Mestne občine Maribor na 14. redni seji dne 31.1.2012,
  • Občinski svet Občine Hoče - Slivnica na 10. redni seji dne 30.1.2012,
  • Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju na 22. redni seji dne 7.2.2013,
  • Občinski svet Občine Duplek na 25. redni seji dne 6.11.2013,
  • Občinski svet Občine Rače - Fram na 13. redni seji dne 3.4.2012 in
  • Občinski svet Občine Starše na 10. redni seji dne 29.2.2012.
     

Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi JMSS Maribor je bil objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku št. 19/2014. Na tej osnovi je JMSS Maribor pripravil razpolagalni pravni posel z nepremičninami, to je Aneks št. 7 k pogodbi o prenosu nepremičnin. Pripravljen aneks so podpisali vsi župani občin ustanoviteljic, z izjemo župana Mestne občine Maribor dr. Andreja Fištravca.

Mestna občina Maribor se je v nasprotju z dogovorom o delitvi skupnega premoženja občine Maribor v letu 1997, v nasprotju z namenom ustanovitve JMSS Maribor v letu 2001 in v nasprotju s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Maribor v letu 2012, odločila, da predmetnih stanovanj po zaključeni denacionalizaciji ne prenese na JMSS Maribor, temveč jih proda na javni dražbi. Nadalje pa z izkupičkom prodanih stanovanj Mestna občina Maribor ne načrtuje reševanje stanovanjske problematike občanov, temveč pokrivanju proračunskega primanjkljaja Mestne občine Maribor.

JMSS Maribor si bo v dobro vseh občanov s stanovanjsko problematiko, vključno z mladimi, še naprej prizadeval, da se stanovanja po zaključeni denacionalizaciji prenesejo na stanovanjski sklad, kot je to veljajo v času županov mag. Borisa Soviča in Franca Kanglerja. Sklad pa bo z njimi gospodaril in razpolagal na način, da bo neprofitni najem stanovanj zagotovil različnim kategorijam prosilcev, torej seveda tudi mladim in mladim družinam.

                                                                                                                                                                                                                            JMSS Maribor