Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo

V skladu z 52. in 68. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor objavlja:

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO Z NEPOSREDNO POGODBO

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Tanja Vindiš Furman, objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo Društvu za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, Pražakova 6, Ljubljana, in sicer:

1.      garažo št. 1, ID znak 660-223-1, v skupni izmeri 13,90 m2, na naslovu Ruška cesta 71, Maribor;

2.      garažo št. 2, ID znak 660-223-2, v skupni izmeri 13,90 m2, na naslovu Ruška cesta 71, Maribor,

za potrebe izvajanja dejavnosti preprečevanje izgube stanovanja (antideložacijska dejavnost) do 31.12.2018 oziroma do zaključka potreb pri izvedbi programa po predmetnih nepremičninah.

Najemna pogodba za zgoraj navedeni nepremičnini bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spleti strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor,     www.jmss-mb.si.