Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica Irena Španinger, na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) in Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 2020, dne 21.7.2020 objavlja :

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) objavlja namero o sklenitvi menjalne pogodbe, katere predmet bo menjava naslednje nepremičnine v lasti JMSS Maribor:

 

  • stanovanje na naslovu Gregorčičeva ulica 10, Maribor, v izmeri 73,70 m2, ID znak 657-1250-6, ocenjene vrednosti 63.000 EUR,

 

za stanovanje v lasti druge pravne osebe, in sicer:

 

  • stanovanje na naslovu Krekova ulica 12, Maribor, v izmeri 47,30 m2, ID 657-1094-17, ocenjene vrednosti 66.000 EUR.

 

Stanovanji se menjata enota za enoto, brez doplačila razlike med ocenjenima vrednostnima.

Menjalna pogodba za zgoraj navedeni nepremičnini bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, www.jmss-mb.si.

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na telefonu 02/2506327 (Maša Ferlinc Jurak).

Direktorica JMSS Maribor lahko postopek menjave ustavi do sklenitve pravnega posla.