O nas

Poslanstvo

Osnovno poslanstvo Javni medobčinski sklad Maribor (JMSS) je kontinuirana oskrba z najemnimi stanovanji za vse kategorije prosilcev, izboljšanje kvalitete bivanja v že obstoječih najemnih stanovanjih na osnovi načrtovanega dolgoročnega plana vzdrževanja stanovanj, kreditiranje občanov za gradnjo lastnih stanovanj in sodelovanje oziroma načrtovanje razvojnih programov za razvoj stanovanjskega gospodarstva v občinah. V skladu s poslanstvom in vizijo JMSS Maribor smo odgovorni za najustreznejšo preskrbljenost s stanovanji občanov Mestne občine Maribor, Občine Duplek, Občine Rače-Fram, Občine Hoče-Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju in Občine Starše.

Ustanovitev

JMSS Maribor je nastal z reorganizacijo Stanovanjskega sklada občine Maribor, ki je bil kot neprofitna stanovanjska organizacija ustanovljen leta 1992, dejansko pa je začel delovati leta 1994.

Zgodovinski mejniki v poslovanju in delovanju Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor so bili:  

29. 10. 1992
Na podlagi Odloka o stanovanjskem skladu občine Maribor, ki ga je sprejela tedanja SO Maribor, je bil ustanovljen Stanovanjski sklad občine Maribor.

31. 12. 1994
SO Maribor se razdeli na Mestno občino Maribor, občine Duplek, Starše in Rače-Fram, Stanovanjski sklad občine Maribor pa postane predmet delitve oz. urejanja premoženjskopravnih razmerij novih občin.

28. 7. 1997
Predsedniki občinskih svetov novonastalih občin podpišejo Dogovor o delitvi skupnega premoženja – stanovanja se delijo po ključu števila prebivalcev, tako ugotovljeni solastniški deleži stanovanj pa postanejo skupno premoženje podpisnic v skupnem stanovanjskem skladu.

12. 2. 2001
Podpis Sporazuma o načinu razdelitve premoženja Mestne občine Maribor, ki ga podpišejo župani Mestne občine Maribor, Občine Hoče-Slivnica in Občine Miklavž na Dravskem polju.

Marec 2001
Sprejet odlok o ustanovitvi skupnega sklada – Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.

Danes
Danes JMSS Maribor deluje na območju več občin ustanoviteljic: • Mestne občine Maribor • Občine Duplek • Občine Miklavž na Dravskem polju • Občine Starše • Občine Rače-Fram • Občine Hoče-Slivnica

Dejavnost sklada

 • upravljanje in razpolaganje s stanovanji in stanovanjskimi hišami ter drugim premoženjem,
 • zagotavljanje javnega interesa na področju stanovanjske oskrbe,
 • gospodarjenje s stanovanji, stanovanjskimi hišami ter funkcionalnimi zemljišči,
 • gradnja stanovanj in stanovanjskih hiš,
 • nakup stanovanj in stanovanjskih hiš,
 • prenova ter vzdrževanje neprofitnih in profitnih stanovanj,
 • zagotavljanje posojil z ugodno obrestno mero za nakup, izgradnjo ter prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš,
 • zagotavljanje enakopravnega položaja občanom pri pridobivanju neprofitnih in profitnih stanovanj,
 • zagotavljanje razvoja stanovanjske infrastrukture,
 • razvojne, finančne, organizacijske in druge aktivnosti s področja stanovanjskega gospodarstva,
 • opravljanje drugih nalog, določenih v občinskih programih.