Javno zbiranje ponudb za nakup zasedenih neprofitnih stanovanj

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013, 50/2014, 90/2014, 14/2015 in 76/2015), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/2009 - UPB1, 17/2012, 7/2015 in 6/2016) in Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 2016,

 
objavlja
 
JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za nakup zasedenih neprofitnih stanovanj
 
 
I. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje:
Prodajalec in organizator javnega zbiranja ponudb Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, bo izvršil prodajo naslednjih zasedenih neprofitnih stanovanj:
 
Zap. Št.
Naslov
Št.
stan.
Lega
Št. sob
Izmere po cenitvi (m2)
Leto gradnje objekta
Šifra KO in  ime KO
ID oznaka stavbe
ID oznaka dela stavbe
Izklicna cena
(EUR)
Varščina (EUR)
1.
GORIŠKA ULICA 22
133
5.nad.
2S
66,5
1971
678 – SPODNJE RADVANJE
1058
221
39.900
3.990
2.
POBREŠKA CESTA 46
2
prit.
2S
43,7
1890
681 - POBREŽJE
262
2
12.350
1.235
3.
ULICA VELJKA VLAHOVIĆA 49
113
4.nad.
2S
59,45
1977
681 - POBREŽJE
1315
113
40.700
4.070
 

II. Ponujena cena: Izklicne cene za nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, so določene na podlagi uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.

III. Način in rok plačila kupnine: Kupec poravna kupnino na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor št. 01270-6950971157, odprt pri Uradu za javna plačila v Slovenski Bistrici, v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto.

IV. Prehod lastništva: Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine.

V. Varščina: Ponudniki morajo do vključno četrtka, dne 10.11.2016, plačati varščino v višini 10% ponujene cene na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor št.: 01270-6950971157 z navedbo » varščina za neprem. pod št. _«.

 

Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo varščina vrnjena brez obresti v 8 dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.

 

VI. Drugi pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb:

  • JMSS Maribor prodaja zasedena stanovanja na podlagi vloge najemnika stanovanja, ki ga zaseda.
  • Vsa stanovanja so zasedena z najemniki, za katera slednji plačujejo neprofitno najemnino.
  • Najemniki imajo na podlagi Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor pri nakupu stanovanj pod enakimi pogoji predkupno pravico. Če le-te ne izkoristijo, imajo predkupno pravico etažni lastniki te večstanovanjske hiše, če so izpolnjeni pogoji po Stvarnopravnem zakoniku. Če najemnik ne izkoristi svoje predkupne pravice, se mu položaj iz najemnega razmerja ne sme poslabšati.
  • Najemniki imajo na stanovanjih, ki so predmet prodaje prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, zato skladno z veljavnim Energetskim zakonom izdelava energetske izkaznice ni potrebna.
  • Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno« in po stanju nepremičnin v času javnega zbiranja ponudb. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. Kupec nima zahtevkov v primeru kakršnihkoli odstopanj od površin, ki so navedene v predmetnem razpisu.
  • Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne cene.
  • Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 3 dni od roka za predložitev ponudb.
  • Pogodba o prodaji bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno. Pogodbo je potrebno skleniti v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice, v nasprotnem primeru se šteje, da je uspeli ponudnik (kupec) odstopil od nakupa.
  • Če izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v predpisanem roku, se njegova varščina zadrži.
  • Kupec nosi stroške cenitve nepremičnine, stroške davka na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve podpisa prodajalca in stroške vpisa prodane nepremičnine v zemljiško knjigo, prodajalec pa nosi stroške v zvezi s pripravo pogodbe.
  • Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.

VII. Ogled nepremičnin: Ogled nepremičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč po predhodnem dogovoru z Mašo Ferlinc Jurak (tel. št. 02/250 63 27). 

VIII. Predložitev ponudb: Ponudbe s potrdilom o vplačani varščini je potrebno predložiti do vključno petka, dne 11.11.2016, do 12.00 ure.

Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno v vložišču na naslovu: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor. Ovojnica mora biti na prvi strani označena s pripisom »Ne odpiraj – javna ponudba za nakup stanovanj«. 

IX. Ustavitev postopka: Direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor lahko ustavi postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla.

X. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, dne14.11.2016, ob 11.00 uri v 4. nadstropju, v sejni sobi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, na naslovu Grajski trg 1, Maribor.