Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu z 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor objavlja:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Tanje Vindiš Furman, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za oddajo nepremičnine v najem za nedoločen čas z dvomesečnim odpovednim rokom:

- oddaja kletnega prostora na naslovu Nasipna ulica 61, Maribor, ID znak 681-2492-6, v skupni izmeri 25,61 m2, za mesečno najemnino 24 EUR.

Najemna pogodba za najem zgoraj navedene nepremičnine bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.