DODATEK K OBJAVI RAZPISA JAVNE DRAŽBE za prodajo nepremičnin, ki bo dne 26. oktobra 2016 ob 9.00 uri

DODATEK K OBJAVI RAZPISA JAVNE DRAŽBE

za prodajo nepremičnin, ki bo dne 26. oktobra 2016 ob 9.00 uri

 

Iz razpisa javne dražbe za prodajo nepremičnin Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, objavljenega dne 10.10.2016, na oglasni deski v prostorih Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor in na spletni strani: http://www.jmss-mb.si/si/razpisi.php?razpis=196 ter v obliki informativnega obvestila v časopisu Večer, se pri nepremičnini pod zaporedno številko 11 doda naslednje besedilo:  

Stavba, v kateri se nahaja nepremičnina pod zaporedno številko 11 je skladno z Odlokom o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 5/1992 – v nadaljevanjuodlok) in Registrom kulturne dediščine Republike Slovenije (v nadaljevanju register) razglašena za kulturni in zgodovinski spomenik. Stavba s številko 816 ima dva naslova, in sicer Kersnikova ulica 1 in Maistrova ulica 23 ter predstavlja vogalno stavbo na vzhodni strani obrnjeno na Kersnikovo ulico, na južni strani pa na Maistrovo ulico. V registru in odloku je kot profana stavbna dediščina evidentirana stavba z naslovom Maistrova ulica 23. 

Ostalo besedilo razpisa javne dražbe ostaja nespremenjeno!