Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013, 50/2014, 90/2014, 14/2015 in 76/2015), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/2009-UPB1, 17/2012, 7/2015 in 6/2016) in Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 2016,

razpisuje

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin, ki bo dne 26. oktobra 2016 ob 9.00 uri

 I. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje:

Prodajalec in organizator javne dražbe Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, bo izvršil prodajo naslednjih nepremičnin v Mariboru, po naslednjih izklicnih cenah:

 

Naslov

Št. stan.

Lega

Št. sob

Izmere po cenitvi (m2)

Leto grad. objek.

Šifra in ime katastrske občine

ID oznaka stavbe

ID oznaka dela stavbe

E. r.

Izklicna cena (€)

Varščina (€)

Datum in ura ogleda

1.

BETNAVSKA CESTA 18

21

3. nad.

3+ kab.

74,00

1911

659 – TABOR

1338

21

G

34.000

3.400

17.10.2016

9.00-10.00

2.

CESTA XIV. DIVIZIJE 58

4

pods.

soba

12,80

1937

681 – POBREŽJE

2020

4

G

4.200

420

17.10.2016

10.00-11.00

3.

DELAVSKA ULICA 20

2

prit.

2

101,40

1938

659 – TABOR

2592

3

F

33.500

3.350

17.10.2016

11.00-12.00

4.

DRAVSKA ULICA 8

5 (4)

pods.

3

78,24

1899

657 – MARIBOR GRAD

2247

5

/

34.000

3.400

17.10.2016

12.00-13.00

5.

GAJ NAD MARIBOROM 1

1

1. nad.

2

80,13

1910

602 – GAJ NAD MARIBOROM

251

1

E

14.500

1.450

17.10.2016

14.00-15.00

6.

GORKEGA ULICA 55

2

1. nad.

1

41,50

1880

659 – TABOR

1434

2

D

21.000

2.100

18.10.2016

9.00-10.00

7.

KAMNIŠKA GRABA 6

1

prit.

1

69,00

1903

636 – KAMNICA

366

6

/

15.500

1.550

18.10.2016

10.00-11.00

8.

KAMNIŠKA GRABA 6

8

prit.

1

36,90

1903

636 – KAMNICA

366

8

/

8.800

880

18.10.2016

10.00-11.00

9.

KOROŠKA CESTA 18

5

prit.

2

48,40

1800

657 – MARIBOR GRAD

2522

1

/

22.700

2.270

18.10.2016

11.00-12.00

10.

KOROŠKA CESTA 31

9

prit.

2

71,18

1899

658 – KOROŠKA VRATA

157

1

/

23.300

2.330

18.10.2016

12.00-13.00

11.

KERSNIKOVA ULICA 1

1

prit.

2

96,30

1892

657 – MARIBOR GRAD

816

14

F

44.500

4.450

18.10.2016

13.00-14.00

12.

KREKOVA ULICA 12A

3

1. nad.

2

81,00

1887

657 – MARIBOR GRAD

1057

3

F

28.000

2.800

19.10.2016

9.00-10.00

13

LACKOVA CESTA 162

5

1. nad.

1

47,10

1892

676 - PEKRE

83

5

G

10.600

1.060

19.10.2016

10.00-11.00

14

MELJSKA CESTA 57

7

1. nad.

1

42,20

1909

655 – MELJE

430

8

E

16.600

1.660

19.10.2016

11.00-12.00

15.

MELJSKA CESTA 57

9

1. nad.

1

52,66

1909

655 – MELJE

430

5

F

18.100

1.810

19.10.2016

11.00-12.00

16.

OBREŽNA ULICA 63

1

prit.

3

60,00

1830

660 – STUDENCI

4324

1

G

20.400

2.040

19.10.2016

13.00-14.00

17.

PREGLJEVA ULICA 16

10

1. nad.

gars.

31,10

1938

659 – TABOR

3236

66

C

12.000

1.200

19.10.2016

14.00-15.00

18.

ULICA MOŠE PIJADA 26

9

1. nad.

2

80,74

1860

659 - TABOR

333

9

F

29.800

2.980

19.10.2016

15.00-16.00

Izmere po cenitvi predstavljajo neto tlorisno površino dela stavbe.

II. Znesek višanja:

Znesek višanja izklicne cene za vse nepremičnine znaša 200,00 EUR.

III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe:

Prodajna pogodba se sklene z dražiteljem, ki bo ponudil najvišjo ceno. Pogodba se sklene v 15 dneh po zaključku dražbe oziroma v primeru predkupnih upravičenj, po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če uspeli dražitelj (kupec) ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od nakupa.

IV. Način in rok plačila kupnine:

Kupnino bo kupec poravnal na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor št. 01270-6950971157, odprt pri Uradu za javna plačila v Slovenski Bistrici, v roku 30 (tridesetih) dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Kupcu bo zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice izdano po plačilu celotne kupnine. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

V. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba se bo vršila v prostorih HOTELA PIRAMIDA, Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, v dvorani amfiteater, v sredo dne 26. oktobra 2016 ob 9.00 uri.

VI. Višina varščine:

Dražitelji morajo do vključno 24. oktobra 2016 položiti varščino v višini 10% izklicne cene na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor št.: 01270-6950971157, sklic: SI 00 _ (na mesto _ navesti zaporedno številko nepremičnine, npr. sklic: SI 00 1), in v namen plačila navesti »zap. št. _«. Navedba zaporedne številke nepremičnine pri sklicu in namenu plačila je obvezna. Nakazilo mora biti dejansko izvršeno do vključno 24. oktobra 2016 (npr. zgolj podan nalog banki dne 24. oktobra 2016 preko elektronskega bančništva ne zadostuje). V primeru plačila varščin za več nepremičnin dražitelj izvrši plačilo varščine za vsako nepremičnino posebej.

VII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine:

Položena varščina se uspelemu dražitelju (kupcu) všteje v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva dražbe oziroma v primeru predkupne pravice po uveljavljanju le-te.

Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo in tako ne sprejmejo niti izklicne cene, se varščina zadrži. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe v zakonsko določenem roku ali ne plača kupnine.

VIII. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:

Dražitelji se morajo pravočasno in pravilno prijaviti na kraju javne dražbe dne 26. oktobra 2016 od 8.15 do najkasneje 8.45 ure, tako da predložijo izvirnike ali overjene kopije naslednjih dokumentov:

 1. dokazilo o plačilu varščine
 2. osebni dokument (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik ali pravna oseba
 3. morebitni pooblaščenci morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.

Dražitelji morajo prav tako priložiti:

 1. davčno številko oziroma ID številko za DDV
 2. celotno številko TRR računa z navedbo banke, za primer vračila varščine
 3. telefonsko številko in/ali elektronski naslov.

Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi.

Po prijavi na dražbo pa do zaključka draženja izbrane nepremičnine dražitelji ne smejo zapuščati prostora, kjer se odvija javna dražba, oziroma če prostor zapustijo, se vanj ne morejo več vrniti.

IX. Drugi pogoji in pojasnila:

 • Nepremičnine so prazne oseb in naprodaj po načelu videno - kupljeno in po stanju nepremičnin v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. Kupec nima zahtevkov v primeru kakršnihkoli odstopanj od površin, ki so navedene v razpisu dražbe.
 • Pri nepremičninah pod zaporednimi številkami: 3, 7, 8, 12 in 16 ni vzpostavljene etažne lastnine.
 • Pri nepremičninah pod zaporednima številkama 1 in 13 je v teku postopek vzpostavitve etažne lastnine po ZVetL.
 • Etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah, v katerih se nahajajo nepremičnine pod zaporednimi številkami 2, 3, 5, 14, 15 in 16 imajo v skladu s 124. in 66. členom veljavnega Stvarnopravnega zakonika pri odkupu stanovanja predkupno pravico, ki jo bodo lahko na podlagi 508. člena veljavnega Obligacijskega zakonika uveljavljali v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor o višini izdražene cene.
 • Vhod v nepremičnino pod zaporedno številko 2 poteka skozi stanovanje drugega etažnega lastnika, zato ima slednji pri odkupu stanovanja predkupno pravico.
 • Pri nepremičninah pod zaporednima številkama 14 in 15 ni samostojnega vhoda v posamezno stanovanje, ampak je vhod v stanovanje povezan z vhodom v stanovanje drugega etažnega lastnika. Hodnik pred stanovanjem (14 in 15) je v solastnini z drugim etažnim lastnikom, ki ima na stanovanju predkupno pravico.
 • Pri nepremičninah pod zaporednima številkama 17 in 18 se izven stanovanja nahajajo sanitarije. Pri nepremičnini pod zaporedno številko 17 so sanitarije v souporabi in pripadajo predmetni nepremičnini v deležu ½, pri nepremičnini pod zaporedno številko 18 so sanitarije v souporabi in pripadajo predmetni nepremičnini v deležu 1/3.
 • Stavbe, v katerih se nahajajo nepremičnine pod zaporednimi številkami 4, 7, 8, 9, 10 in 18 so skladno z Odlokom o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 5/1992) in Registrom kulturne dediščine Republike Slovenije razglašene za kulturni in zgodovinski spomenik.
 • Nepremičnine so proste oseb.
 • Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
 • Dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
 • Če dva ali več dražiteljev draži isto nepremičnino in zanjo ponujajo enako ceno, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene. Če do zvišanja cene ne pride, se varščina zadrži vsem dražiteljem, ki za nepremičnino ponujajo enako ceno.
 • Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v Republiki Sloveniji.

X. Ogled:

Vse nepremičnine so na voljo za ogled. Ogledi nepremičnin se bodo izvajali v dneh in času kot je navedeno v razpredelnici. Točen datum in ura ogleda sta navedena pri vsaki posamezni nepremičnini.

XI. Ustavitev postopka:

Direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor lahko ustavi postopek javne dražbe do sklenitve pravnega posla.

XII. Informacije:

Vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na telefon: 02/250-63-10. Kontaktni osebi sta Maša Ferlinc Jurak in Gordana Verk. Besedilo javne dražbe je objavljeno na oglasni deski Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, Grajski trg 1, Maribor in na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (www.jmss-mb.si), v časopisu Večer pa obvestilo o razpisu.