Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/2003, 57/2008 in 87/2011), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/2009, 81/2011 in 47/2014), Zakona o splošnem upravnem postopku ZUP (Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006, 126/2007, 65/2008, 8/2010 in 82/2013), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/1992 s spremembami), Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/2009-UPB1, 17/2012, 7/2015 in 6/2016) ter sklepa Nadzornega sveta Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, sprejetega na 6. redni seji, dne 29.9.2016,

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor,

objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

I. PREDMET RAZPISA

1.1.

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju: JMSS Maribor) razpisuje oddajo v najem okvirno 50 sproščenih neprofitnih stanovanj, pri čemer se bodo stanovanja oddajala glede na razpoložljivo število obnovljenih stanovanj.

Za vsako občino ustanoviteljico JMSS Maribor posebej, t.j. Mestno občino Maribor, Občino Duplek, Občino Hoče - Slivnica, Občino Miklavž na Dravskem polju, Občino Rače - Fram in Občino Starše, bo oblikovana ločena prednostna lista upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja, ki se bodo na posamezno listo uvrščali glede na občino, v kateri imajo prijavljeno stalno bivališče.

Od skupaj okvirno 50 razpisanih stanovanj bo zagotovljeno:

 • 40 stanovanj prosilcem s stalnim bivališčem v Mestni občini Maribor;
 • 2 stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v Občini Duplek;
 • 2 stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v Občini Hoče - Slivnica;
 • 2 stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v Občini Miklavž na Dravskem polju;
 • 2 stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v Občini Rače - Fram;
 • 2 stanovanji prosilcem s stalnim bivališčem v Občini Starše.

V primeru drugačnega števila razpoložljivih stanovanj bo ohranjen sorazmerni delež oddanih stanovanj po občinah ustanoviteljicah JMSS Maribor.

Polovica stanovanj po vsaki občini ustanoviteljici JMSS Maribor bo namenjenih v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem niso zavezanci za plačilo varščine in se bodo uvrščali na listo A ter polovica stanovanj za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani plačati varščino in se bodo uvrščali na listo B.

V kolikor na posamezni listi v okviru posamezne občine ustanoviteljice JMSS Maribor ne bo dovolj upravičencev, se stanovanja, ki so za to listo namenjena, oddajo po drugi listi.

V kolikor se noben prosilec iz določene občine ustanoviteljice JMSS Maribor ne uvrsti na prednostno listo upravičencev, se stanovanja, namenjena za prosilce iz te občine ustanoviteljice JMSS Maribor, ne oddajo.

Stanovanja so predvidena na različnih lokacijah na območju občin ustanoviteljic JMSS Maribor. Stanovanja se bodo praviloma dodelila na območju občine ustanoviteljice JMSS Maribor, kjer imajo upravičenci do dodelitve neprofitnega stanovanja prijavljeno stalno bivališče. V kolikor ni razpoložljivih stanovanj na območju določene občine ustanoviteljice JMSS Maribor, je lahko oddano stanovanje tudi na območju druge občine ustanoviteljice JMSS Maribor, kot je stalno prebivališče prosilca.

1.2.

Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2003 s spremembami), oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal med oddajo stanovanja v najem.

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu z uredbo, citirano v prejšnjem odstavku, oziroma predpisom, veljavnim v času najema stanovanja.

Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,00 m2, točkovano s 320 točkami, znaša najemnina, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, okvirno 180,00 EUR.

Najemodajalec lahko vsakih pet let preveri ali najemnik in uporabniki neprofitnega stanovanja še izpolnjujejo dohodkovne pogoje za uporabo neprofitnega stanovanja po veljavnem predpisu na dan preverjanja.

Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje po merilih in postopku določenim s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

1.3.

Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi po zapisniku o točkovanju stanovanja:

Število članov gospodinjstva

Površina stanovanja brez plačila varščine - lista A

Površina stanovanja s plačilom varščine - lista B

1-člansko

od 20 m2 do 30 m2

od 20 m2 do 45 m2

2-člansko

nad 30 m2 do 45 m2

nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko

nad 45 m2 do 55 m2

nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko

nad 55 m2 do 65 m2

nad 55 m2 do 82 m2

5-člansko

nad 65 m2 do 75 m2

nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko

nad 75 m2 do 85 m2

nad 75 m2 do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2.

 

II. RAZPISNI POGOJI

2.1.

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so popolno poslovno sposobni državljani Republike Slovenije in, ob upoštevanju vzajemnosti, državljani ostalih članic Evropske unije. Za vse velja, da morajo imeti prijavljeno stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor, Občine Duplek, Občine Hoče - Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Rače - Fram in Občine Starše.

Ne glede na navedeno, so do dodelitve neprofitnega stanovanja upravičene tudi osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno prebivanje po Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 1/1991, 44/1997, 50/1998-US in 14/1999-odl. US), Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 64/2009 – UPB), Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 50/2011 in 57/2011 – popr.), Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 76/2010 – UPB) ali Zakonu o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 20/1997, 94/2000 – odl. US, 67/2002, 2/2004 - ZPNNVSM in 65/2005 – ZZZRO). Tudi v tem primeru morajo imeti prosilci prijavljeno stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor, Občine Duplek, Občine Hoče - Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Rače - Fram in Občine Starše.

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:

 • žrtve nasilja v družini, ki imajo začasno bivališče v materinskih domovih in zatočiščih - varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju zgoraj navedenih občin;
 • invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, če imajo, ne glede na kraj stalnega bivanja, v občinah ustanoviteljicah JMSS Maribor možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;
 • najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju - prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po pravilniku.

2.2.

Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v koledarskem letu pred letom razpisa ne presegajo v točki 2.3. za listo B določenih odstotkov od povprečne neto plače v državi, ki je znašala 1.010,53 EUR.

Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno v točki 2.3., prosilci kandidirajo za stanovanja po listi A - brez varščine ali za stanovanja po listi B - z varščino.

Ker obstoječi predpisi in tehnične možnosti ne omogočajo neposrednega pridobivanja podatkov o neto dohodkih po uradni dolžnosti pri Finančni upravi Republike Slovenije, morajo prosilci kopijo odločbe o odmeri dohodnine za leto 2015 za vsakega polnoletnega člana gospodinjstva predložiti sami.

2.3.

Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem se ločijo na tiste, ki so glede na višino dohodka gospodinjstva oproščeni plačila varščine - lista A, in na prosilce, ki so dolžni plačati varščino - lista B.

Velikost gospodinjstva

LISTA A

LISTA B

 

%

Meja neto dohodka/mesec

%

Meja neto dohodka/mesec

1-člansko

90 %

do 909,48 EUR

od 90 do 200%

nad 909,48 EUR

do 2.021,06 EUR

2-člansko

135 %

do 1.364,22 EUR

od 135 do 250 %

nad 1.364,22 EUR

do 2.526,33 EUR

3-člansko

165 %

do 1.667,38 EUR

od 165 do 315 %

nad 1.667,38 EUR

do 3.183,17 EUR

4-člansko

195 %

do 1.970,54 EUR

od 195 do 370 %

nad 1.970,54 EUR

do 3.738,97 EUR

5-člansko

225 %

do 2.273,70 EUR

od 225 do 425 %

nad 2.273,70 EUR

do 4.294,76 EUR

6-člansko

255 %

do 2.576,86 EUR

od 255 do 470 %

nad 2.576,86 EUR

do 4.749,50 EUR

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje na listi A s prištevanjem po 20 odstotnih točk, na listi B pa s prištevanjem 25 odstotnih točk.

2.4.

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:

 • da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje, ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki presega vrednost 40 % primernega stanovanja; navedena omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino. Vrednost nepremičnine se upošteva po objavljeni posplošeni tržni vrednosti Geodetske uprave RS. V kolikor se prosilec z navedeno cenitvijo ne strinja, mora na svoje stroške predložiti cenitev pooblaščenega cenilca ali ocenjevalca vrednosti nepremičnin;
 • da je prosilec in njegov zakonski oziroma zunajzakonski partner, ki prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja, vključno z morebitnimi stroški sodnega postopka; navedeno velja tudi za obstoječa in prejšnja najemna razmerja za začasne bivalne enote in tržna stanovanja v lasti razpisnika;
 • da prosilec, ki je najemnik bivalne enote ali tržnega stanovanja v lasti razpisnika, primerno uporablja enoto, ne povzroča škode lastniku ali škode na skupnih prostorih in ima poravnane vse obveznosti za uporabo za uporabo ter je redni plačnik;
 • da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja.

Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov:

Število članov gospodinjstva

Vrednost drugega premoženja, ki ne sme presegati 40 % vrednosti primernega stanovanja

1-člansko

15.148,80  EUR

2-člansko

18.515,20  EUR

3-člansko

23.564,80  EUR

4-člansko

27.604,48  EUR

5-člansko

31.980,80  EUR

6-člansko

35.347,20  EUR

Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami, vrednost točke 2,63 EUR in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov stanovanja, slednje v višini gornjih razponov, predvidenih za stanovanja s plačilom varščine.

 

III. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV

Stanovanjske in socialno-zdravstvene razmere prosilca bodo ocenjene skladno s točkovnim vrednotenjem, ki jih določa pravilnik, ter na podlagi točkovnega vrednotenja prednostnih kategorij upravičencev, ki so določene s tem razpisom. Ocenjujejo se izključno stanovanjski pogoji prosilca kot tudi zdravstvene razmere članov gospodinjstva, s katerimi kandidira na razpisu.

3.1. Prednostne kategorije prosilcev

Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost naslednje prednostne kategorije prosilcev:

 • državljani z daljšo delovno dobo, pri čemer se ta kriterij, upoštevajoč določen stanovanjski status, prizna vsem prosilcem z daljšo delovno dobo, ne samo tistim brez stanovanja ali podnajemnikom, s čemer se glede upoštevanja delovne dobe prosilci izenačijo;
 • žrtve nasilja v družini, tako da se upošteva strokovno mnenje centrov za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča – varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo žrtvam nasilja psihosocialno pomoč, pri čemer se upošteva obdobje treh let pred razpisom;
 • najemniki stanovanj in začasnih bivalnih enot v lasti JMSS Maribor ter občin ustanoviteljic JMSS Maribor za določen čas pod pogojem, da imajo poravnane vse zapadle obveznosti (velja samo za najemnike po 29. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem - izjemne dodelitve in najemnike začasnih bivalnih enot) – gre za prosilce, ki so socialno ogroženi, s tem pa se jim omogočijo večje možnosti za pridobitev neprofitnega stanovanja;
 • mlade družine, kjer ima vsaj en zakonec ali zunajzakonski partner doseženo VI. stopnjo izobrazbe (višješolski program do leta 1994, višješolski strokovni program) ali VI/2 stopnjo izobrazbe (1. bolonjska stopnja, specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni program) ali višjo stopnjo izobrazbe, s čemer se tem prosilcem, ki vlagajo v lastno izobrazbo, omogočijo večje možnosti za pridobitev neprofitnega stanovanja;
 • prosilci, ki so vsaj dvakrat sodelovali na prejšnjih razpisih in so tudi izpolnjevali razpisne pogoje, tako da so se vsaj dvakrat dejansko uvrstili na prednostno listo upravičencev, vendar pa niso pridobili pravice do dodelitve stanovanja v najem glede na število razpisanih stanovanj. Določilo ne velja za prosilce, ki so sodelovali na razpisih, pa niso izpolnjevali razpisnih pogojev in niso bili uvrščeni na prednostno listo upravičencev. Pri prosilcih, ki jim je že bilo dodeljeno neprofitno stanovanje v najem in so se izselili, se upošteva udeležba na javnih razpisih le od izselitve iz najemnega stanovanja dalje;
 • prosilci z daljšo dobo bivanja na območju občin ustanoviteljic JMSS Maribor, s čemer se tem prosilcem omogočijo večje možnosti za pridobitev neprofitnega stanovanja na območju delovanja JMSS Maribor.

3.2.

Prednostne kategorije prosilcev se za posamezno listo A oziroma listo B točkujejo z naslednjo višino točk:

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV

LISTA A

LISTA B

1. državljani z daljšo delovno dobo (moški 13 let, ženske 12 let)

150

150

2. žrtve nasilja v družini – upošteva se obdobje treh let pred razpisom

50

50

3. najemniki stanovanj in začasnih bivalnih enot v lasti JMSS Maribor ter občin ustanoviteljic JMSS Maribor za določen čas pod pogojem, da imajo poravnane vse zapadle obveznosti - velja samo za najemnike po 29. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (izjemne dodelitve) in najemnike začasnih bivalnih enot

50

50

4. mlade družine, kjer ima vsaj en zakonec ali zunajzakonski partner doseženo VI/1 stopnjo izobrazbe (višješolski program do leta 1994, višješolski strokovni program) ali VI/2 stopnjo izobrazbe (1. bolonjska stopnja, specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni program) ali višjo stopnjo izobrazbe

100

100

5. uvrstitev prosilca na prednostno listo na prejšnjih razpisih – 30 točk za vsak predhodni razpis, na katerem se je prosilec uvrstil na prednostno listo, ob pogoju, da se je predhodno vsaj na dveh razpisih uvrstil med upravičence, vendar največ 150 točk

60-150

60-150

6. stalnost bivanja prosilca na območju Mestne občine Maribor, Občine Duplek, Občine Hoče - Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Rače - Fram in Občine Starše

(Upošteva se število let dopolnjenih v letu razpisa.

V primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo.)

   
 • za bivanje nad 10 do 15 let

30

30

 • za bivanje nad 15 do 20 let

50

50

 • za bivanje nad 20 let

80

80


IV. VARŠČINA

Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja.

Varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo določeno v 9. členu pravilnika (upravičenci po listi B), pred oddajo stanovanja v najem. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v odločbi in najemni pogodbi.

 

V. RAZPISNI POSTOPEK

Prosilci se prijavijo na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem od dne 1.10.2016 do vključno dne 31.10.2016. Obrazec vloge je na voljo v vložišču JMSS Maribor, I. nadstropje, Grajski trg 1, Maribor, v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 ure do 15.00 ure, v sredo od 8.00 ure do 17.00 ure in v petek od 8.00 ure do 13.00 ure.

Obrazec vloge si lahko prosilci natisnejo tudi s spletne strani JMSS Maribor www.jmss-mb.si.

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v znesku 22,66 EUR za vlogo in izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife – ZUT UPB 5 (Uradni list RS, št. 106/2010). Upravna taksa v znesku 22,66 EUR se plača s plačilnim nalogom na račun številka: 01270-4700309160, sklic na številko 11 75698-7111002, Občinske upravne takse, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, katerega fotokopija se nalepi na vlogo.

Prosilci lahko zaradi slabih premoženjskih razmer na priloženem obrazcu zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah: da so prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja, da so prejemniki varstvenega dodatka po predpisih socialnega varstva ali da so prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb. Status upravičenca dokažejo s pravnomočno odločbo.

Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi bo JMSS Maribor sprejemal do vključno dne 31.10.2016 in sicer v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 ure do 15.00 ure, v sredo od 8.00 ure do 17.00 ure in v petek od 8.00 ure do 13.00 ure. Prosilci oddajo vloge osebno v prostorih JMSS Maribor, Grajski trg 1, Maribor, oziroma jih pošljejo priporočeno po pošti.

K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo obvezno priložiti dokazila, navedena pod točkami 1 - 5, druge listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke:

 1. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialno - zdravstvenih razmer;
 2. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2015 (potrdilo delodajalca oziroma izplačevalca pokojnine ZPIZ); dokončno odločbo o odmeri dohodnine za leto 2015; potrdilo o prejetih drugih dohodkih v letu 2015 oziroma pisna izjava prosilca, da takšnih dohodkov ni imel (za dohodek se štejejo preživnine, nadomestila preživnin, nagrada skrbniku, plačilo dela rejniku, starševski dodatek, varstveni dodatek, državne štipendije, rente iz življenjskih zavarovanj, invalidski dodatek, sredstva za nego in pomoč); BANČNI IZPISKI SE NE UPOŠTEVAJO KOT DOKAZILO O PREJETEM DOHODKU;
 3. izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev, za koledarsko leto pred razpisom;
 4. izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim odstavkom 3. člena pravilnika;
 5. najemno oziroma podnajemno pogodbo, če prosilec ne živi pri starših ali sorodnikih (dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma podnajemnini, pojasnilo zakaj najemna oziroma podnajemna pogodba ni sklenjena);
 6. dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa (kopije plačilnih list v letu 2016 oziroma potrdilo delodajalca o prejetju neto osebnega dohodka v letu 2016), samo v primeru, če je prosilec na dan razpisa zaposlen in če v preteklem koledarskem letu pred razpisom ni bil zaposlen v celotnem obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2015;
 7. izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje (v lasti JMSS Maribor oziroma v lasti SSRS, javnega sklada);
 8. dokazilo o kvaliteti bivanja - stanovanje ovrednoteno z največ 150 točkami po sistemu točkovanja po Pravilniku o merilih in načinu za ugotavljanju vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/1981, 65/1999, 127/2004 in 69/2005) ali, ki so ovrednotena z največ 170 točkami po Pravilniku o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/2004, 69/2005 in 75/2005);
 9. izjava o utesnjenosti v stanovanju, v kolikor gre za prosilca, ki stanuje pri starših ali sorodnikih (upošteva se izjava prosilca o površini dela stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki jo ima prosilec v uporabi oziroma v souporabi);
 10. kopijo poročnega lista oziroma notarsko ali na upravni enoti overjeno izjavo o obstoju zunajzakonske skupnosti;
 11. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;
 12. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
 13. potrdilo o delovni dobi;
 1. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere);
 2. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) - potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada, oziroma izpis iz matičnega registra o rojstvu, iz katerega je razvidno, da je oče otroka neznan. Neizterljivost preživnine se izkazuje z izvršilnim predlogom oziroma sklepom o izvršbi zoper zavezanca;
 3. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe;
 4. izvid osebnega zdravnika, iz katerega je razvidno, da prosilec ali kateri od ostalih družinskih članov boleha za kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo in zapisnik o točkovanju stanovanja v katerem prosilec prebiva, iz katerega so razvidne odbitne točke za delno, pretežno ali vidno vlago oziroma dokazilo pristojnega izvedenca, ki izkazuje prisotnost vlage v stanovanju. V kolikor prosilec ne more pridobiti zapisnika o točkovanju stanovanja, lahko pisno zaprosi za komisijski ogled stanovanja;
 5. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča - varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo žrtvam psihosocialno pomoč ob nasilju;
 6. potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome);
 7. če je prosilec najemnik začasne bivalne enote ali tržnega stanovanja v lasti razpisnika, dokazilo o poravnanih obveznostih iz naslova obratovalnih stroškov in ostalih stroškov za začasno bivalno enoto oziroma stanovanje.

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa.

JMSS Maribor si bo neposredno od pristojnih državnih organov pridobil: potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva, potrdila da je bil upravičenec izbrisan iz registra stalnega prebivalstva in da je po izbrisu pridobil dovoljenje za stalno prebivanje, potrdila iz evidence o odločitvah in izplačilih denarne odškodnine, izpiske iz rojstne matične knjige za otroke, potrdila o dobi bivanja in potrdila o nezaposlenosti.

V kolikor prosilci razpolagajo z zgoraj navedenimi listinami, jih naj priložijo, sicer jih bo pridobil JMSS Maribor.

JMSS Maribor k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača brez pisne zahteve prosilca.

 

VI. SPLOŠNE DOLOČBE

Komisija, ki jo imenuje JMSS Maribor, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter posameznikih.

Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogleda. V primeru ogleda se ta opravi nenapovedano.

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostne liste in sicer po številu zbranih točk.

Če se na prednostni vrstni red uvrstijo udeleženci razpisa z enakim številom točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ki so določene v obrazcu, imajo prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti prosilci, ki so se večkrat uvrstili na prednostno listo po prejšnjih razpisih, ter prosilci z daljšo dobo stalnega bivanja na območju Mestne občine Maribor, Občine Duplek, Občine Hoče - Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Rače - Fram in Občine Starše. V primeru, da so prosilci po zgoraj navedenih kriterijih še vedno izenačeni, imajo na listi A prednost prosilci z manjšim dohodkom na družinskega člana, na listi B pa prosilci z večjim dohodkom na družinskega člana.

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev v roku 6 mesecev po zaključku javnega razpisa. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločbe pritoži. Pritožbo naslovi na JMSS Maribor. O pritožbi odloči v 2 mesecih po prejemu pritožbe župan občine, v kateri ima pritožnik stalno prebivališče. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.

Po rešitvi pritožb se objavijo seznami upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjena najemna razmerja za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe lahko JMSS Maribor ponovno preveri, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta iz seznama upravičencev.

Vse popolnoma poslovno sposobne osebe, ki s prosilcem sodelujejo na razpisu, bodo skladno s 1012. in 1014. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/2001,32/2004,28/2006 - Odl. US, 40/2007) solidarno odgovorne za plačilo stroškov iz naslova najemnega razmerja in bodo v najemno pogodbo vpisane kot poroki za poplačilo obveznosti, ki izhajajo iz najemne pogodbe.

Vse informacije lahko prosilci dobijo na telefonski številki 02/250 6310, osebno na sedežu JMSS Maribor, Grajski trg 1, Maribor, med uradnimi urami: v ponedeljek od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 15.00 ure, v sredo od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 17.00 ure, v petek od 8.00 ure do 13.00 ure ali po elektronski pošti na naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Vloga na razpis z navodili