Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor v skladu z določili Pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem (UPB 1, Medobčinski uradni vestnik, št. 15/2015) objavlja

RAZPIS ZA ODDAJO SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM

I. Predmet razpisa

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor razpisuje oddajo službenih stanovanj v najem, in sicer:

Zap. št.

Naslov

Št. stanovanja

Površina (m2)

Št. sob

Najemnina (EUR)

Energetski razred

1.

Engelsova ulica 44

7

64,63

2,5

186,94

C

2.

Kamniška ulica 52

1

76,21

3

218,98

D

3.

Prešernova ulica 28

9

90,61

3

284,43

D

Stanovanji pod zaporednima številkama 2 in 3 sta zasedeni z uporabniki. V kolikor bo izbran prosilec, ki ni trenutni uporabnik stanovanja, bo stanovanje predano izbranemu prosilcu prosto oseb in stvari.

Stanovanja so namenjena kategorijam prosilcev, ki jih določa Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem. Pravilnik določa pogoje, merila in postopek za oddajo službenih stanovanj v najem.

II.  Razpisni pogoji   

Splošni pogoj, ki ga mora izpolnjevati prosilec:

 

 • da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, ni najemnik ustreznega neprofitnega stanovanja v oddaljenosti do 50 km od Maribora oziroma lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše, v oddaljenosti do 50 km od Maribora, s tem, da se med ožje družinske člane ne šteje njegovih staršev ali posvojiteljev.

Službeno stanovanje se lahko odda v najem:

 

 • priznanim strokovnjakom, pomembnim za občine - ustanoviteljice JMSS Maribor;
 • perspektivnim strokovnjakom, pomembnim za občine - ustanoviteljice JMSS Maribor;
 • znanstveno raziskovalnim delavcem, aktivnim na območju občin - ustanoviteljic JMSS Maribor; 
 • samostojnim kulturnim delavcem, ki ustvarjajo na območju občin - ustanoviteljic JMSS Maribor;
 • vrhunskim športnikom ali trenerjem oz. športnim delavcem, ki so pomembni za občine - ustanoviteljice JMSS Maribor;
 • delavcem, zaposlenim v upravi občin - ustanoviteljic JMSS Maribor ter zaposlenim v pravnih osebah, katerih ustanoviteljice so občine - ustanoviteljice JMSS Maribor;
 • pravnim osebam s sedežem na območju občin – ustanoviteljic JMSS Maribor, ki potrebujejo službeno stanovanje za svoje delovanje ali svoje sodelavce, ki izpolnjujejo splošni pogoj iz 7. člena pravilnika, kadar je njihovo delovanje v interesu občine – ustanoviteljice JMSS Maribor.


III. Razpisni postopek

Prosilci, ki želijo sodelovati na tem razpisu in izpolnjujejo pogoje iz prejšnje točke tega razpisa, se morajo prijaviti v roku 8 dni od objave razpisa, to je do vključno dne 21.7.2016.

Vloge z dokumentacijo, s katero bo prosilec dokazoval upravičenost do oddaje službenega stanovanja v najem, se oddajo v razpisnem roku na naslov:

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor
Grajski trg 1, 2000 Maribor

Vlogi na predpisanem obrazcu mora prosilec – fizična oseba priložiti naslednje dokumente:

 

 • najemno pogodbo ali podnajemno pogodbo ali kupoprodajno pogodbo ali darilno pogodbo ali sklep o dedovanju za stanovanje, v katerem prosilec biva (dokumenti morajo biti overjeni pri notarju ali upravni enoti);
 • potrdilo o stalnem oz. začasnem prebivališču in skupnem gospodinjstvu;
 • reference s področja prosilčevega dela;
 • izjavo, da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov (zakonec oziroma zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je prosilec po zakonu dolžan preživljati), za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje, ni najemnik primernega neprofitnega stanovanja oziroma lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše v oddaljenosti do 50 km od Maribora (podpis na izjavi mora biti overjen pri notarju ali na upravni enoti). Za resničnost izjave odgovarja prosilec kazensko in materialno.

Vlogi na predpisanem obrazcu mora prosilec – pravna oseba priložiti naslednje dokumente:

 

 • izjavo prosilca – pravne osebe, da bodoči uporabniki službenega stanovanja niso najemniki ustreznega neprofitnega stanovanja v oddaljenosti do 50 km od Maribora oziroma lastniki stanovanja ali stanovanjske hiše v oddaljenosti do 50 km od Maribora (podpis na izjavi mora biti overjen pri notarju ali na upravni enoti). Za resničnost izjave odgovarja prosilec kazensko in materialno.
 • potrdilo občine – ustanoviteljice JMSS Maribor o delovanju pravne osebe v interesu občine – ustanoviteljice JMSS Maribor za prosilce – pravne osebe.

IV. Merila in postopek za sprejem odločitve o oddaji službenega stanovanja v najem

Odločitev o oddaji službenega stanovanja v najem sprejme na predlog uprave JMSS Maribor Nadzorni svet JMSS Maribor.

Nadzorni svet JMSS Maribor pri odločitvi o oddaji službenega stanovanja v najem upošteva potrebe prosilcev glede lokacije in površine stanovanja z ozirom na dejavnost oziroma funkcijo, ki jo opravljajo.

Odločitev o oddaji službenega stanovanja v najem bo v pisni obliki posredovana vsem prosilcem v roku 8 dni od sprejema odločitve.

Najemno razmerje bo z izbranim prosilcem sklenjeno za določen čas.

Najemnina se določi kot neprofitna najemnina. Najemnik službenega stanovanja bo moral pred sprejemom ključev za oddano stanovanje predložiti Javnemu medobčinskemu stanovanjskemu skladu Maribor potrdilo o plačani varščini v višini treh mesečnih najemnin za najemno stanovanje. Vplačana varščina se po prenehanju najemnega razmerja in ob izpolnitvi pogodbenih obveznosti s strani najemnika le - temu vrne.

V. Objava razpisa

Ta razpis se objavi na spletni strani JMSS Maribor in na oglasni deski na sedežu JMSS Maribor.

 

Priloge:

Vloga - fizična oseba

Vloga - pravna oseba