Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

V  skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor objavlja:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Tanja Vindiš Furman, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za prodajo solastniškega deleža v lasti JMSS Maribor kot sledi:

Solastniški delež na skupnem delu – hišniškem stanovanju: posamezni del št. 2, v stavbi št. 1094, k.o. 657 – Maribor-grad, ID znak 657-1094-2, ki v naravi predstavlja stanovanje št. 2, v skupni izmeri 53,76 m2, s pripadajočim kletnim prostorom v pritličju večstanovanjske stavbe Krekova ulica 12, Maribor, po ocenjeni vrednosti 36.000 EUR.

Prodajna pogodba za zgoraj navedeno nepremičnino, bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, www.jmss-mb.si.