Razpis za oddajo tržnih stanovanj v najem

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013, 50/2014 in 76/2015), skladno z določbami 46. do 49. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) in 34. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/2009 – UPB1, 17/2012, 7/2015 in 6/2016) ponovno objavlja

 

RAZPIS ZA ODDAJO TRŽNIH STANOVANJ V NAJEM

 

I. Predmet razpisa

JMSS  Maribor razpisuje oddajo tržnih stanovanj v najem, in sicer:

Zap. št.

Naslov

Št. stanovanja

Površina (m2)

Št. sob

Najemnina (EUR)

Energetski razred

1.

Aškerčeva ulica 22

4

115,34

4

471,74

C

2.

Maistrova ulica 6

5

99,30

2,5

406,13

C

3.

Koroška cesta 80

202

53,63

1

219,34

C

4.

Ribiška ulica 4

108

78,44

2,5

320,81

D

5.

Smetanova ulica 34

9

94,32

2,5

385,76

D

6.

Trg revolucije 9

2

107,64

3

440,24

kultur. ded.

Stanovanja se oddajajo v stanju, v kakršnem so na dan ogleda. 

II. Razpisni pogoji

 

 

Na razpis se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem na območju mestne občine Maribor, občine Duplek, občine Hoče - Slivnica, občine Miklavž na Dravskem polju, občine Rače - Fram ali občine Starše, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:

 

  • da znaša neto dohodek gospodinjstva prosilca nad spodnjo mejo dohodka, določenega za prosilce na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki so zavezanci za plačilo varščine in se uvrščajo na prednostno listo B, in sicer: 

Velikost gospodinjstva

Meja neto dohodka/mesec

1-člansko

nad 904,87 EUR

2-člansko

nad 1.357,31 EUR

3-člansko

nad  1.658,93 EUR

4-člansko

nad 1.960,55 EUR

5-člansko

nad 2.262,17 EUR

6-člansko

nad 2.563,80 EUR

 

  • da je prosilec oziroma njegov zakonski oziroma zunajzakonski partner poravnal vse obveznosti (najemnina, obratovalni stroški in stroški sodnega postopka) iz morebitnega prejšnjega najemnega razmerja za stanovanje v lasti ali upravljanju JMSS Maribor.

 

Predmetni javni razpis ima po določbah zakonodaje o razpolaganju s stvarnim premoženjem naravo javnega zbiranja ponudb.

Tržno najemno stanovanje je po določbah 83. člena SZ-1 stanovanje, ki se prosto oddaja na trgu.

Večstanovanjska stavba Trg revolucije 9, Maribor, je skladno z Registrom nepremične kulturne dediščine Republike Slovenije evidentirana kot nepremična kulturna dediščina - profana stavbna dediščina, zato se skladno s prvo alinejo 6. odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list, št. 17/2014) zahteve glede energetske izkaznice ter izkaza o energijskih lastnostih stavb za stanovanje v zgoraj navedeni stavbi, ki je predmet tega razpisa, ne nanašajo.

Ogledi stanovanj bodo možni v sredo dne 22.6.2016, in sicer:

  • stanovanji pod zaporednima številkama 1 in 2 – od 14.00 ure do 16.00 ure
  • stanovanja pod zaporednimi številkami od 3 do 6 – od 16.00 ure do 18.00 ure.

III. Razpisni postopek

 

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis od dne 16.6.2016 do vključno dne 27.6.2016 v vložišču JMSS Maribor, I. nadstropje, Grajski trg 1, Maribor, v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 ure do 15.00 ure, v sredo od 8.00 ure do 17.00 ure in v petek od 8.00 ure do 13.00 ure.

Obrazec vloge si lahko prosilci natisnejo tudi s spletne strani JMSS Maribor. Prijave, ki ne bodo oddane na navedenem obrazcu, ne bodo upoštevane.

Če je prijava poslana priporočeno po pošti, dan oddaje na pošto velja za dan oddaje prijave, medtem ko se pri oddaji prijave z navadno pošto, kot datum oddaje upošteva datum, ko JMSS Maribor prejeme pošiljko.

V kolikor bo za razpisano stanovanje prispelo več vlog prosilcev, ki izpolnjujejo pogoja iz točke II, bo najemna pogodba sklenjena s prosilcem, pri kateremu predstavlja višina tržne najemnine manjši delež v družinskem dohodku (višji dohodek na družinskega člana).

 

K vlogi morajo prosilci priložiti naslednja dokazila:

  • dokazilo o plači za zadnjih šest mesecev pred razpisom oziroma dokazila o drugih dohodkih, prejetih v zadnjih šestih mesecih pred razpisom (bilanca stanja za leto 2015, pokojnina, študentsko delo, pogodbeno delo, itd.) za vse družinske člane oziroma osebe, za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje;
  • potrdilo upravne enote iz gospodinjske evidence;
  • rojstne liste otrok;
  • izpisek iz poročne matične knjige oziroma izjavo o obstoju zunajzakonske skupnosti (overjeno pri upravni enoti).

 

Vloge z zahtevanimi dokazili se oddajo v razpisnem roku na naslov:

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor.

 

 

IV. Sprejem odločitve o oddaji tržnega stanovanja v najem

Odločitev o oddaji tržnega stanovanja v najem sprejme direktor JMSS Maribor. Direktor lahko ustavi postopek razpisa za oddajo posameznega tržnega stanovanja v najem do sklenitve najemne pogodbe.

Najemno razmerje bo z izbranim prosilcem sklenjeno za nedoločen čas. Vsi polnoletni družinski člani prosilca bodo v najemno pogodbo vpisani kot poroki za poplačilo obveznosti, ki izhajajo iz najemne pogodbe. 

Najemnina se določi kot tržna najemnina, ki znaša 4,09 EUR/m2.

Najemnik tržnega stanovanja bo moral pred sprejemom ključev za oddano stanovanje predložiti JMSS Maribor potrdilo o plačani varščini v višini treh mesečnih najemnin za najemno stanovanje.

Odločitev o oddaji tržnega stanovanja v najem bo v pisni obliki posredovana vsem prosilcem v roku 8 dni od sprejema odločitve. 

V. Objava razpisa

Ta razpis se objavi na spletni strani JMSS Maribor in na oglasni deski na sedežu JMSS Maribor, informativno obvestilo pa se pošlje po elektronski pošti osebam, prijavljenim za prejemanje elektronskih novic.

 

VLOGA