Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor objavlja:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Tanja Vindiš Furman, objavlja namero o sklenitvi prodajnih pogodb za prodajo solastniškega deleža v lasti Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor kot sledi:

 

1. Solastniški delež na skupnem delu – hišniškem stanovanju: posamezni del št. 10, v stavbi št. 1609, k.o. 658 – Koroška vrata, ID znak 658-1609-10, ki v naravi predstavlja stanovanje št. 3, v skupni izmeri 56,60 m2, s pripadajočim kletnim prostorom v visokem pritličju večstanovanjske stavbe Gosposvetska cesta 69, Maribor, po ocenjeni vrednosti 45.000 EUR za celotno nepremičnino.

 

2. Solastniški delež na skupnem delu – podstrešju: posamezni del št. 13, v stavbi št. 774, k.o. 658 – Koroška vrata, ID znak 658-774-13, ki v naravi predstavlja neizdelano podstrešje, v skupni izmeri 223,56 m2 neto tlorisne površine oziroma 137,23 m2 uporabne tlorisne površine, v 5. etaži večstanovanjske stavbe Smetanova ulica 40, Maribor, po ocenjeni vrednosti 24.500 EUR za celotno nepremičnino.

 

3. Solastniški delež na skupnem delu – podstrešju: posamezni del št. 15, v stavbi št. 333, k.o. 698 – Tabor, ID znak 659-333-15, ki v naravi predstavlja neizdelano podstrešje, v skupni izmeri 326,69 m2 neto tlorisne površine, v večstanovanjski stavbi Uliva Moše Pijada 26, Maribor, po ocenjeni vrednosti 53.000 EUR za celotno nepremičnino.

 

4. Solastniški delež v višini 1/3 na posameznem delu št. 6, v stavbi št. 297, k.o. 660 – Studenci, ki leži na parceli št. 1361, k.o. 660 – Studenci, ID znak 660-1361/0-0, v skupni izmeri 46,80 m2 neto tlorisne površine, v večstanovanjski stavbi Valvasorjeva ulica 74, Maribor, po ocenjeni vrednosti solastniškega deleža 5.500 EUR.

 

5. Solastniški delež na skupnem delu – štirih sušilnicah, v stavbi št. 1787, ki leži na parceli št. 1369/2, k.o. 681 – Pobrežje, ID znak 681-1787, s skupno površino 52,60 m2, v mansardi večstanovanjske stavbe Ulice herojev Mašere in Spasića 1, Maribor, pod pogojem, da bo novo ocenjena vrednost le-teh enaka ali višja od ocenjene vrednosti družbe INSA d.o.o. z dne 29.2.2012, v višini 17.000 EUR za celotno nepremičnino.

 

Prodajne pogodbe za zgoraj navedene nepremičnine, bodo sklenjene po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, www.jmss-mb.si.