Namera o oddaji v zakup (najem) stvarnega premoženja z neposredno pogodbo

V skladu z 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor objavlja:

NAMERO O ODDAJI V ZAKUP (NAJEM) STVARNEGA PREMOŽENJA

Z NEPOSREDNO POGODBO

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Tanja Vindiš Furman, objavlja namero o sklenitvi pogodb o zakupu in vzdrževanju ter uporabi delov zemljišča z namenom vrtičkarstva:

  • na parcelni številki 2049/1, k.o. 660 - Studenci, zemljišča so označena s številkami od 1 do 32, iz priložene skice.

Višina mesečne zakupnine za uporabo posameznega zemljišča znaša 0,10 EUR/m2 na mesec in jo Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor kot zakupodajalec obračunava za čas dejanske uporabe vrtička od 1.3. do 31.10. v letu, torej za čas 8 mesecev v letu.

Zakupne pogodbe bodo sklenjene za nedoločen čas in se bodo lahko s strani zakupodajalca ali zakupnika odpovedale do 31.12. tekočega leta za naslednje leto.

Zemljišča označena na priloženi skici so bodisi že zasedena oziroma imajo uporabnika (označena brez črtic) bodisi uporabnik še ni znan (označena s črticami).

Pogodbe za zgoraj navedene nepremičnine, bodo sklenjene po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, www.jmss-mb.si.

Skica