Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo

V skladu s 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) in 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013, 50/2014, 90/2014, 14/2015 in 76/2015), Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor objavlja:

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO Z NEPOSREDNO POGODBO

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Tanja Vindiš Furman, objavlja namero o oddaji v najem stvarnega premoženja v brezplačno uporabo, in sicer:

  • 2 garaž – posamezni del št. 1 in 2, v stavbi št. 223, k.o. 660 Studenci, v skupni izmeri 27,80 m2, ki v naravi predstavljata 2 garaži na dvorišču večstanovanjske stavbe Ruška cesta 71, Maribor,

za izvajanje programa Centra za socialno delo Maribor, Zavetišča za brezdomce Maribor, ki deluje od novembra 1993 in sodi v mrežo Javnih socialno varstvenih programov v Mreži programov za brezdomce po Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020.

Pogodba o oddaji v brezplačno uporabo se sklene za obdobje do dne 31.12.2020.

Najemna pogodba za zgoraj navedeno nepremičnino, bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, www.jmss-mb.si.