Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor objavlja:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Tanja Vindiš Furman, objavlja namero o sklenitvi prodajnih pogodb za prodajo posameznega dela nepremičnine kot celote in solastniškega deleža na posameznem delu nepremičnine, v lasti Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, kot sledi:

  1. Kletna shramba: posamezni del št. 46, v stavbi št. 1027, k.o. 657 – Maribor-grad, ID znak 657-1027-46, v izmeri 10,50 m2, v prvi kleti večstanovanjske stavbe Razlagova ulica 7, Maribor, po ocenjeni vrednosti 3.000 EUR.
  1. Solastniški delež na posameznem delu št. 403 v višini 9/20, v stavbi št. 1905, k.o. 678 – Spodnje Radvanje, ID znak 678-1905-403, ki v naravi predstavlja stanovanje v skupni izmeri 66,80 m2, v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe Borštnikova ulica 126, Maribor, po ocenjeni vrednosti 60.000 EUR za celotno nepremičnino oziroma 27.000 EUR za solastniški delež 9/20.

 

Prodajni pogodbi za zgoraj navedeni nepremičnini, bosta sklenjeni po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, www.jmss-mb.si.