Namera o oddaji v zakup stvarnega premoženja z neposredno pogodbo

V skladu z 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor objavlja:

namero o oddaji v zakup stvarnega premoženja z neposredno pogodbo

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Tanja Vindiš Furman, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o zakupu in vzdrževanju ter uporabi dela zemljišča z namenom vrtičkarstva:

  • na parcelni številki 1363/1, k.o. 660- Studenci, zemljišče v velikosti 209,25 m2.

Višina mesečne zakupnine za uporabo zemljišča znaša 0,07 EUR/m2 na mesec in jo Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor kot zakupodajalec obračunava za čas dejanske uporabe vrtička od 1.3. do 31.10. v letu, torej za čas 8 mesecev v letu.  

Zakupna pogodba bo sklenjena za nedoločen čas in se bo lahko s strani zakupodajalca ali zakupnika odpovedala do 31.12. tekočega leta za naslednje leto.

Zakupna pogodba za zakup zgoraj navedene nepremičnine bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.