Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor objavlja:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor), Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Tanja Vindiš Furman, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za prodajo solastniškega deleža JMSS Maribor na delu zemljišča, kot sledi:

Solastniški delež v višini 32,20 % na delu splošnega skupnega dela stavbe Koroška cesta 11, Maribor, na parc. št. 1627, k.o. 657 Maribor grad (po izvedeni parcelaciji zemljišče s parc. št. 1627/2, k.o. 657 Maribor grad), v izmeri 92 m2, po ocenjeni tržni vrednosti 7.650,00 EUR za celotno nepremičnino oziroma 2.463,30 EUR za solastniški delež 32,20 %.

Prodajna pogodba za zgoraj navedeno nepremičnino, bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, www.jmss-mb.si.