Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013, 50/2014, 90/2014, 14/2015 in 76/2015), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2017) in Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 2017,
 
razpisuje

JAVNO DRAŽBO

za prodajo nepremičnin, ki bo v sredo, dne 24. maja 2017, ob 9.00 uri in 12.00 uri


I. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje:
Prodajalec in organizator javne dražbe Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, bo izvršil prodajo naslednjih nepremičnin v Mariboru, po naslednjih izklicnih cenah:

Seznam nepremičnin za prodajo (PDF)

II. Znesek višanja:
Znesek višanja izklicne cene za vse nepremičnine znaša 200,00 EUR.

III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe:
Prodajna pogodba se sklene z dražiteljem, ki bo ponudil najvišjo ceno. Pogodba se sklene v 15 dneh po zaključku dražbe oziroma v primeru predkupnih upravičenj, po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če uspeli dražitelj (kupec) ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od nakupa.

IV. Način in rok plačila kupnine:
Kupnino bo kupec poravnal na podračun Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor št. SI56 012706950971157, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, Območna enota UJP Slovenska Bistrica, v roku 30 (tridesetih) dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Kupcu bo zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice izdano po plačilu celotne kupnine. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve podpisa prodajalca na zemljiškoknjižnem dovolilu in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

V. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba se bo vršila v prostorih HOTELA CITY MARIBOR, Ulica Kneza Koclja 22, Maribor, v Kongresni dvorani City A.
Za nepremičnine od zaporedne številke 1 do vključno 16 bo javna dražba potekala v sredo, dne 24. maja 2017, ob 9.00 uri.
Za nepremičnine od zaporedne številke 17 do vključno 33 bo javna dražba potekala v sredo, dne 24. maja 2017, ob 12.00 uri.

VI. Višina varščine:
Dražitelji morajo do vključno ponedeljka, dne 22. maja 2017, položiti varščino v višini 10 % izklicne cene na podračun Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor št SI56 012706950971157, sklic: SI 00 _ (na mesto _ navesti zaporedno številko nepremičnine, npr. sklic: SI 00 1), in v namen plačila navesti »zap. št. _«. Navedba zaporedne številke nepremičnine pri sklicu in namenu plačila je obvezna. Koda namena OTHR ter BIC banke prejemnika BSLJSI2X. Nakazilo mora biti dejansko izvršeno do vključno 22. maja 2017 (npr. zgolj podan nalog banki dne 22. maja 2017 preko elektronskega bančništva ne zadostuje). V primeru plačila varščin za več nepremičnin dražitelj izvrši plačilo varščine za vsako nepremičnino posebej.

VII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine:
Položena varščina se uspelemu dražitelju (kupcu) všteje v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva dražbe oziroma v primeru predkupne pravice po uveljavljanju le-te.
Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo in tako ne sprejmejo niti izklicne cene, se varščina zadrži. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe v zakonsko določenem roku ali ne plača kupnine.

VIII. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
Dražitelji se morajo pravočasno in pravilno prijaviti na kraju javne dražbe v sredo, dne 24. maja 2017, za nepremičnine od zaporedne številke 1 do vključno 16 od 8.15 do najkasneje 8.45 ure in za nepremičnine od zaporedne številke 17 do vključno 33 od 11.15 ure do najkasneje 11.45 ure, tako da predložijo izvirnike ali overjene kopije naslednjih dokumentov:

 1. dokazilo o plačilu varščine
 2. osebni dokument (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik ali pravna oseba
 3. morebitni pooblaščenci morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.

Dražitelji morajo prav tako priložiti:

 1. davčno številko oziroma ID številko za DDV
 2. celotno številko TRR računa z navedbo banke, za primer vračila varščine
 3. telefonsko številko in/ali elektronski naslov.

Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi.
Na podlagi pisnega soglasja osebe, ki je vplačala varščino, se lahko na izdraženi nepremičnini vpiše solastninska pravica več oseb. Obvezna je predhodna izpolnitev obrazca ob prijavi na javno dražbo, pri čemer se navedejo vsi identifikacijski podatki solastnikov (ime, priimek oziroma firma, naslov stalnega prebivališča oziroma sedež, EMŠO oziroma matična številka) in njihovih solastniških deležev.
Po prijavi na dražbo pa do zaključka draženja izbrane nepremičnine dražitelji ne smejo zapuščati prostora, kjer se odvija javna dražba, oziroma če prostor zapustijo, se vanj ne morejo več vrniti.

IX. Drugi pogoji in pojasnila:

 • Nepremičnine so proste oseb in naprodaj po načelu videno - kupljeno in po stanju nepremičnin v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. Kupec nima zahtevkov v primeru kakršnihkoli odstopanj od površin, ki so navedene v razpisu dražbe.
 • Pri nepremičninah pod zaporednimi številkami: 3, 9, 10, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30 in 32 ni vzpostavljene etažne lastnine.
 • Pri nepremičninah pod zaporednimi številkami: 19, 20, 21, 22 in 32 je v teku postopek vzpostavitve etažne lastnine po ZVetL.
 • Etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah, v katerih se nahajajo nepremičnine pod zaporednimi številkami 3, 7, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 30 in 31 imajo v skladu s 124. in 66. členom veljavnega Stvarnopravnega zakonika pri odkupu stanovanja predkupno pravico, ki jo bodo lahko na podlagi 508. člena veljavnega Obligacijskega zakonika uveljavljali v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor o višini izdražene cene.
 • Pri nepremičninah pod zaporednima številkama 7, 17, 18 in 19 ni samostojnega vhoda v posamezno stanovanje, ampak je vhod v stanovanje povezan z vhodom v stanovanje drugega etažnega lastnika. Hodnik pred stanovanjem (7, 17, 18 in 19) je v solastnini z drugim etažnim lastnikom, ki ima na stanovanju predkupno pravico. Pri nepremičnini pod zaporedno številko 19 je solastnik JMSS Maribor, ki svoje predkupne pravice ne bo uveljavljal.
 • Pri nepremičninah pod zaporednimi številkami 17, 18, 19, 24, 26, 27, 30 in 31 se izven stanovanja nahajajo sanitarije. Pri nepremičninah pod zaporednimi številkami 17, 18, 19, 24, 26, 27 in 30 so sanitarije v souporabi in pripadajo predmetni nepremičnini v deležu ½, pri nepremičnini pod zaporedno številko 31 so sanitarije v souporabi in pripadajo predmetni nepremičnini v deležu 1/3.
 • Stavbe, v katerih se nahajajo nepremičnine pod zaporednimi številkami 6, 9, 10, 11 in 12 so skladno z Odlokom o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 5/1992) in Registrom kulturne dediščine Republike Slovenije razglašene za kulturni in zgodovinski spomenik.
 • Nepremičnine so proste oseb. Najem nepremičnine pod zaporedno številko 20 se izteče dne 12.6.2017.
 • Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
 • Dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
 • Če dva ali več dražiteljev draži isto nepremičnino in zanjo ponujajo enako ceno, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene. Če do zvišanja cene ne pride, se varščina zadrži vsem dražiteljem, ki za nepremičnino ponujajo enako ceno.
 • Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v Republiki Sloveniji.

X. Ogled:
Vse nepremičnine so na voljo za ogled. Ogledi nepremičnin se bodo izvajali v dneh in času kot je navedeno v razpredelnici. Točen datum in ura ogleda sta navedena pri vsaki posamezni nepremičnini.

XI. Ustavitev postopka:
Direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor lahko ustavi postopek javne dražbe do sklenitve pravnega posla.

XII. Informacije:
Vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na telefon: 02/250-63-10. Kontaktni osebi sta Maša Ferlinc Jurak in Gordana Verk. Besedilo javne dražbe je objavljeno na oglasni deski Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, Grajski trg 1, Maribor in na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (www.jmss-mb.si), v časopisu Večer pa dne 6.5.2017 obvestilo o razpisu.