Javno zbiranje ponudb za prodajo zasedenih stanovanj

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013, 50/2014, 90/2014, 14/2015 in 76/2015), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2017) in Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 2017,

dne 1. 9. 2017 objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO ZASEDENIH STANOVANJ

I. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje: Prodajalec in organizator javnega zbiranja ponudb Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, bo izvedel na podlagi vlog najemnikov prodajo naslednjih zasedenih stanovanj:

Zap. Št.

Naslov

Št.

stan.

Lega

Št. sob

Izmere po cenitvi (m2)

Leto gradnje objekta

Šifra KO in  ime KO

ID oznaka stavbe

ID oznaka dela stavbe

Izklicna cena

(EUR)

Varščina (EUR)

1.

LJUBLJANSKA ULICA 86 A

34

5. nad.

gars.

24,8

1968

678 – SPODNJE RADVANJE

378

34

19.300

1.930

2.

OB GOZDU 16

9

2. nad.

2S

47,40

1962

681 - POBREŽJE

109

6

40.800

4.080

3.

POBREŠKA CESTA 46

2

prit.

2S

43,7

1890

681 - POBREŽJE

262

2

12.350

1.235

4.

SARAJEVSKA ULICA 3

8

1. nad.

2+ kab.

73,8

1964

680 – TEZNO

64

8

54.600

5.460

Izmere po cenitvi predstavljajo neto tlorisno površino dela stavbe.

II. Ponujena cena: Izklicne cene za nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, so določene na podlagi uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.

III. Način in rok plačila kupnine: Kupnino bo kupec poravnal na podračun Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor št. SI56 012706950971157, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, Območna enota UJP Slovenska Bistrica, v roku 30 (tridesetih) dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve podpisa prodajalca na zemljiškoknjižnem dovolilu in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

IV. Prehod lastništva: Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine.

V. Varščina: Ponudniki morajo do vključno petka, dne 15. 9. 2017, plačati varščino v višini 10 % ponujene cene na podračun Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor št.: SI56 012706950971157 z navedbo » varščina za neprem. pod št. _«.

Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini.

Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo varščina vrnjena brez obresti v 8 dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.

VI. Drugi pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb:

 • JMSS Maribor prodaja zasedena stanovanja na podlagi vloge najemnika stanovanja, ki ga zaseda.
 • Vsa stanovanja so zasedena z najemniki. Za stanovanja pod zaporednimi številkami 2, 3 in 4 plačujejo najemniki neprofitno najemnino, medtem ko za stanovanje pod zaporedno številko 1 plačuje najemnik tržno najemnino.
 • Najemniki imajo na podlagi Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor pri nakupu stanovanj pod enakimi pogoji predkupno pravico. Če le-te ne izkoristijo, imajo predkupno pravico etažni lastniki te večstanovanjske hiše, če so izpolnjeni pogoji po Stvarnopravnem zakoniku. Če najemnik ne izkoristi svoje predkupne pravice, se mu položaj iz najemnega razmerja ne sme poslabšati.
 • Najemniki imajo na stanovanjih, ki so predmet prodaje prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. V kolikor najemniki izkoristijo svojo predkupno pravico na stanovanju, skladno z veljavnim Energetskim zakonom izdelava energetske izkaznice ni potrebna.
 • Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno« in po stanju nepremičnin v času javnega zbiranja ponudb. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. Kupec nima zahtevkov v primeru kakršnihkoli odstopanj od površin, ki so navedene v predmetnem razpisu.
 • Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne cene.
 • Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 3 dni od roka za predložitev ponudb.
 • Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
 • Pogodba o prodaji bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno. Pogodbo je potrebno skleniti v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice, v nasprotnem primeru se šteje, da je uspeli ponudnik (kupec) odstopil od nakupa.
 • Če izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v predpisanem roku, se njegova varščina zadrži.
 • Kupec nosi stroške davka na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve podpisa prodajalca na zemljiškoknjižnem dovolilu in stroške vpisa prodane nepremičnine v zemljiško knjigo, prodajalec pa nosi stroške cenitve nepremičnine in stroške v zvezi s pripravo pogodbe.

VII. Predložitev ponudb: Ponudbe s potrdilom o vplačani varščini je potrebno predložiti do vključno ponedeljka, dne 18. 9. 2017, do 12.00 ure.

Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno v vložišču na naslovu: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor. Ovojnica mora biti na prvi strani označena s pripisom »Ne odpiraj – javna ponudba za prodajo stanovanj«.

VIII. Ustavitev postopka: Direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor lahko ustavi postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla.

IX. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Javno odpiranje ponudb bo v torek, dne 19. 9. 2017, ob 11.00 uri v 4. nadstropju, v sejni sobi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, na naslovu Grajski trg 1, Maribor.

X. Informacije: Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na telefonu: 02/250 63 10. Kontaktni osebi sta Maša Ferlinc Jurak in Gordana Verk.