Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu z 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor objavlja:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Tanja Vindiš Furman, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za oddajo nepremičnine v najem za nedoločen čas z  dvomesečnim odpovednim rokom:

  • oddaja garaže, stavba št. 510, parc. št. 619/2, k.o. 657 Maribor grad, na naslovu Aškerčeva ulica 5, Maribor, ID znak parcele 657 619/2, v skupni izmeri 16 m2, za mesečno najemnino 65 EUR.

Najemna pogodba za najem zgoraj navedene nepremičnine bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.