Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor objavlja:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor), Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Tanja Vindiš Furman, objavlja namero o sklenitvi prodajnih pogodb za prodajo kletnih prostorov v lasti JMSS Maribor in solastniških deležev JMSS Maribor, kot sledi:

  1. Kletna shramba: posamezni del št. 55, v stavbi št. 878, k. o. 657 – Maribor-grad, ID znak 657-878-55, v izmeri 9,60 m2, v večstanovanjski stavbi Maistrova ulica 10, Maribor, po ocenjeni vrednosti 2.330 EUR.
  2. Kletna shramba: posamezni del št. 50, v stavbi št. 930, k. o. 657 – Maribor-grad, ID znak 657-930-50, v izmeri 8,00 m2, v večstanovanjski stavbi Ulica heroja Staneta 4, Maribor, po ocenjeni vrednosti 2.500 EUR.
  3. Kletna shramba: posamezni del št. 48, v stavbi št. 930, k. o. 657 – Maribor-grad, ID znak 657-930-48, v izmeri 10,26 m2, v večstanovanjski stavbi Ulica heroja Staneta 4, Maribor, po ocenjeni vrednosti 2.360 EUR.
  4. Solastniški delež JMSS Maribor na delu podstrešja: posamezni del št. 14, v stavbi št. 296, k. o. 682 – Zrkovci, ID znak 682-296-14, v izmeri 20,31 m2, v večstanovanjski stavbi Zrkovci 75, Maribor, po ocenjeni tržni vrednosti 3.700 EUR za celotno nepremičnino.
  5. Solastniški delež JMSS Maribor na delu podstrešja: posamezni del št. 15, v stavbi št. 296, k. o. 682 – Zrkovci, ID znak 682-296-15, v izmeri 13,78 m2, v večstanovanjski stavbi Zrkovci 75, Maribor, po ocenjeni tržni vrednosti 2.500 EUR za celotno nepremičnino.
  6. Del stanovanja v izmeri 4,26 m2, v enostanovanjski stavbi na naslovu Gorkega ulica 25b, Maribor, na parc. št. 852/4, k. o. 659 – Tabor, po ocenjeni tržni vrednosti 1.960 EUR.

Vse zgoraj navedene nepremičnine so zasedene in jih uporabljajo uporabniki, ki so podali vloge za odkup le-teh. Prodajna pogodba za zgoraj navedene nepremičnine bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, www.jmss-mb.si.