Javna dražba za prodajo nepremičnin

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JMSS Maribor), Grajski trg 1, Maribor, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2017) in Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem JMSS Maribor 2018, dne 26.4.2018

razpisuje

JAVNO DRAŽBO
za prodajo nepremičnin, ki bo v petek, dne 18. maja 2018, ob 10.00 uri

I. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje:

Prodajalec in organizator javne dražbe JMSS Maribor, Grajski trg 1, Maribor, bo izvedel prodajo naslednjih nepremičnin v Mariboru, po naslednjih izklicnih cenah:

Seznam nepremičnin za prodajo na javni dražbi JMSS Maribor
 

II. Znesek višanja:

Znesek višanja izklicne cene za vse nepremičnine znaša 200,00 EUR.

III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe:

Prodajna pogodba se sklene z dražiteljem, ki bo ponudil najvišjo ceno. Pogodba se sklene v 15 dneh po zaključku dražbe oziroma v primeru predkupnih upravičenj, po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če uspeli dražitelj (kupec) ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od nakupa.

IV. Način in rok plačila kupnine:

Kupnino bo kupec poravnal na podračun JMSS Maribor št. SI56 012706950971157, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, Območna enota UJP Slovenska Bistrica, v roku 30 (tridesetih) dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Kupcu bo zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice izdano po plačilu celotne kupnine. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve podpisa prodajalca na zemljiškoknjižnem dovolilu in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

V. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba se bo vršila v prostorih HOTELA CITY MARIBOR, Ulica Kneza Koclja 22, Maribor, v Kongresni dvorani, v petek dne 18. maja 2018, ob 10.00 uri.

VI. Višina varščine:

Dražitelji morajo do vključno torka, dne 15. maja 2018, položiti varščino v višini 10 % izklicne cene na podračun JMSS Maribor št. SI56 012706950971157, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, Območna enota UJP Slovenska Bistrica, sklic: SI 00 _ (na mesto _ navesti zaporedno številko nepremičnine, npr. sklic: SI 00 1), in v namen plačila navesti »zap. št. _«. Navedba zaporedne številke nepremičnine pri sklicu in namenu plačila je obvezna. Koda namena OTHR ter BIC banke prejemnika BSLJSI2X. Nakazilo mora biti dejansko izvršeno do vključno 15. maja 2018 (npr. zgolj podan nalog banki dne 15. maja 2018 preko elektronskega bančništva ne zadostuje).
V primeru plačila varščin za več nepremičnin dražitelj izvrši plačilo varščine za vsako nepremičnino posebej.

VII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine:

Položena varščina se uspelemu dražitelju (kupcu) všteje v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva dražbe oziroma v primeru predkupne pravice po uveljavljanju le-te.

Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo in tako ne sprejmejo niti izklicne cene, se varščina zadrži. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe v zakonsko določenem roku ali ne plača kupnine.

VIII. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:

Dražitelji se morajo pravočasno in pravilno prijaviti na kraju javne dražbe v petek, dne 18. maja 2018 do najkasneje 9.30 ure, tako da predložijo izvirnike ali overjene kopije naslednjih dokumentov:

 1. dokazilo o plačilu varščine
 2. osebni dokument (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma izpis iz poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik ali pravna oseba
 3. morebitni pooblaščenci morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.

Dražitelji morajo prav tako priložiti:

 1. davčno številko oziroma ID številko za DDV
 2. celotno številko TRR računa z navedbo banke, za primer vračila varščine
 3. telefonsko številko in elektronski naslov.

Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi.

Na podlagi pisnega soglasja osebe, ki je vplačala varščino, se lahko na izdraženi nepremičnini vpiše solastninska pravica več oseb. Obvezna je predhodna izpolnitev obrazca ob prijavi na javno dražbo, pri čemer se navedejo vsi identifikacijski podatki solastnikov (ime, priimek oziroma firma, naslov stalnega prebivališča oziroma sedež, EMŠO oziroma matična številka) in njihovih solastniških deležev.

Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe. Za povezane osebe se štejejo:

 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
 • pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
 • druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

Najugodnejši dražitelj bo moral pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba iz prejšnje alineje.

V Komisijo za vodenje postopka prodaje stvarnega premoženja po tej javni dražbi so s sklepom direktorice JMSS Maribor št. 2014-1/2018 z dne 24.4.2018 imenovani: Barbara Vodan Jecelj, univ. dipl. prav., Maša Ferlinc Jurak, univ. dipl. prav. in Astrid Bah, mag. ekon. in posl. ved.

Cenitev vrednosti nepremičnin je opravil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin Andrej Vrabl, univ. dipl. inž. grad.

Po prijavi na dražbo pa do zaključka draženja izbrane nepremičnine dražitelji praviloma ne smejo zapuščati prostora, kjer se odvija javna dražba, oziroma če prostor zapustijo, se vanj ne morejo več vrniti.

IX. Drugi pogoji in pojasnila:

 • Nepremičnine so proste oseb in naprodaj po načelu videno - kupljeno in po stanju nepremičnin v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. Kupec nima zahtevkov v primeru kakršnihkoli odstopanj od površin, ki so navedene v razpisu dražbe.
 • Pri nepremičninah pod zaporednimi številkami: 2, 3, 7, 10, 12, 13, 16, 18 in 19 ni vzpostavljene etažne lastnine. Za nepremičnino pod zaporedno številko 16 je v teku postopek vzpostavitve etažne lastnine. Pri nepremičninah pod zaporednimi številkami: 2 in 10 je v teku postopek vzpostavitve etažne lastnine po ZVetL.
 • Etažni lastniki v večstanovanjskih stavbah, v katerih se nahajajo nepremičnine pod zaporednimi številkami: 2, 3 in 7 imajo v skladu s 124. členom veljavnega Stvarnopravnega zakonika pri odkupu stanovanja predkupno pravico, ki jo bodo lahko na podlagi 508. člena veljavnega Obligacijskega zakonika uveljavljali v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila JMSS Maribor o višini izdražene cene.
 • Predkupna pravica po 66. členu veljavnega Stvarnopravnega zakonika je pri nepremičninah pod zaporednimi številkami: 8, 12, 13 in 14. Predkupni upravičenci, ki imajo skupni vhod v stanovanje, skupni hodnik ali skupne sanitarije, bodo lahko predkupno pravico na podlagi 508. člena veljavnega Obligacijskega zakonika uveljavljali v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila JMSS Maribor o višini izdražene cene:
  • Pri nepremičnini pod zaporedno številko 8 in 14 ni samostojnega vhoda v posamezno stanovanje, ampak je vhod v stanovanje povezan z vhodom v stanovanje drugega etažnega lastnika. Hodnik pred stanovanjem je v solastnini z drugim etažnim lastnikom, ki ima na stanovanju predkupno pravico.
  • Pri nepremičninah pod zaporednimi številkami 8, 12, 13 in 14 se izven stanovanja nahajajo sanitarije. Sanitarije so v souporabi in pripadajo predmetnim nepremičninam v deležu ½.
 • Stavbe, v katerih se nahajajo nepremičnine pod zaporednimi številkami 4, 17 in 19 so skladno z Odlokom o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 5/1992) ali Registrom kulturne dediščine Republike Slovenije razglašene za kulturni in zgodovinski spomenik.
 • Nepremičnine so proste oseb.
 • Električni priključki (števci) so odklopljeni in si jih mora novi lastnik uredit sam na lastne stroške.
 • Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
 • Dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
 • Če dva ali več dražiteljev draži isto nepremičnino in zanjo ponujajo enako ceno, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene. Če do zvišanja cene ne pride, se varščina zadrži vsem dražiteljem, ki za nepremičnino ponujajo enako ceno.
 • Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v Republiki Sloveniji.
 • Vsak uspeli kupec nepremičnine zapade pod obveznost pregleda stranke po veljavnem Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1).

X. Ogled:

Vse nepremičnine so na voljo za ogled. Ogledi nepremičnin se bodo izvajali v dneh in času kot je navedeno v razpredelnici. Točen datum in ura ogleda sta navedena pri vsaki posamezni nepremičnini.

XI. Ustavitev postopka:

Direktorica JMSS Maribor lahko ustavi postopek javne dražbe do sklenitve pravnega posla.

XII. Informacije:

Vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na telefon: 02/250-63-10. Kontaktni osebi sta Maša Ferlinc Jurak in Gordana Verk. Besedilo javne dražbe je objavljeno na oglasni deski JMSS Maribor, Grajski trg 1, Maribor in na spletni strani JMSS Maribor (www.jmss-mb.si), v časopisu Večer pa dne 28.4.2018 informativno obvestilo o razpisu.