Javno zbiranje ponudb za prodajo zasedenih stanovanj

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (JMSS Maribor), Grajski trg 1, Maribor, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 31/2018), Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2017) in Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 2018, dne 3. 7. 2018 objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za prodajo zasedenih stanovanj

I. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje:
Prodajalec in organizator javnega zbiranja ponudb Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, bo izvedel na podlagi vlog najemnikov prodajo naslednjih zasedenih stanovanj:

Zap. št.
Naslov
Št. stan.
Lega
Št. sob
Izmere po cenitvi (m2)
Leto gradnje objekta
Šifra KO in ime KO
ID oznaka stavbe
ID oznaka dela stavbe
Izklicna cena (EUR)
Varščina (EUR)
1 BEOGRAJSKA ULICA 45 2 prit. 1 42,55 1964 659 -TABOR 3381 2 38.900 3.890
2 PREŠERNOVA ULICA 11* 11 4. nad. 3 89,09 1941 657 - MARIBOR GRAD 925 22 81.000 8.100
3 ŠTREKLJEVA ULICA 70 2 prit. 2 59,90 1976 680 - TEZNO 475 602 50.000 5.000
4 ULICA ŠTRAVHOVIH 34 2 1.nad. 3 85,65 1950 681 - POBREŽJE 380 2 53.100 5.310


Izmere po cenitvi predstavljajo neto tlorisno površino dela stavbe
* Etaža še ni vzpostavljena, v teku postopek vzpostavitve etažne lastnine po ZVEtL, ki se vodi na Okrajnem sodišču v Mariboru, opr. št. N 183/2015.

II. Ponujena cena:
Izklicne cene za nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, so določene na podlagi uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.

III. Način in rok plačila kupnine:
Kupnino bo kupec poravnal na podračun Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor št. SI56 012706950971157, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, Območna enota UJP Slovenska Bistrica, v roku 30 (tridesetih) dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve podpisa prodajalca na zemljiškoknjižnem dovolilu in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

IV. Prehod lastništva:
Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine.

V. Varščina:
Ponudniki morajo do vključno petka, dne 20. 7. 2018, plačati varščino v višini 10 % ponujene cene
na podračun Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor št.: SI56 012706950971157 z navedbo » varščina za neprem. pod št. _«.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini.

Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo varščina vrnjena brez obresti v 8 dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
 

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe. Za povezane osebe se štejejo:

 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
 • pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
 • druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

Najugodnejši ponudnik bo moral pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba iz prejšnje alineje.
V Komisijo za vodenje postopka prodaje stvarnega premoženja po tem javnem zbiranju ponudb so s sklepom direktorice JMSS Maribor imenovani: Barbara Vodan Jecelj, univ. dipl. prav., Maša Ferlinc Jurak, univ. dipl. prav. in Saša Maroh, univ. dipl. ekon.
Cenitev vrednosti nepremičnin pod zaporednimi številkami 1 in 4 je opravil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin Andrej Vrabl, univ. dipl. inž. grad, cenitev vrednosti nepremičnin pod zaporednima številkama 2 in 3 je opravila pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin mag. Lidija Kavalar, univ. dipl. inž. grad.

VI. Drugi pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb:

 • JMSS Maribor prodaja zasedena stanovanja na podlagi vloge najemnika stanovanja, ki ga zaseda.
 • Vsa stanovanja so zasedena z najemniki. Za stanovanja pod zaporednimi številkami 1, 3 in 4 plačujejo najemniki neprofitno najemnino, medtem ko za stanovanje pod zaporedno številko 2 plačuje najemnik tržno najemnino.
 • Najemniki imajo na podlagi Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor pri nakupu stanovanj pod enakimi pogoji predkupno pravico. Če le-te ne izkoristijo, imajo predkupno pravico etažni lastniki te večstanovanjske hiše, če so izpolnjeni pogoji po Stvarnopravnem zakoniku. Če najemnik ne izkoristi svoje predkupne pravice, se mu položaj iz najemnega razmerja ne sme poslabšati.
 • Najemniki imajo na stanovanjih, ki so predmet prodaje prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. V kolikor najemniki izkoristijo svojo predkupno pravico na stanovanju, skladno z veljavnim Energetskim zakonom izdelava energetske izkaznice ni potrebna.
 • Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno« in po stanju nepremičnin v času javnega zbiranja ponudb. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. Kupec nima zahtevkov v primeru kakršnihkoli odstopanj od površin, ki so navedene v predmetnem razpisu.
 • Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne cene.
 • Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 3 dni od roka za predložitev ponudb.
 • Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
 • Pogodba o prodaji bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno. Pogodbo je potrebno skleniti v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice, v nasprotnem primeru se šteje, da je uspeli ponudnik (kupec) odstopil od nakupa.
 • Če izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v predpisanem roku, se njegova varščina zadrži.
 • Kupec nosi stroške davka na promet z nepremičninami, notarske overitve podpisa prodajalca na zemljiškoknjižnem dovolilu in vpisa prodane nepremičnine v zemljiško knjigo, prodajalec pa nosi stroške cenitve nepremičnine, priprave pogodbe in morebitne izdelave energetske izkaznice.
 • Na javnem zbiranju ponudb lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v Republiki Sloveniji.
 • Vsak uspeli kupec nepremičnine zapade pod obveznost pregleda stranke po veljavnem Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1).

VII. Predložitev ponudb:
Ponudbe s potrdilom o vplačani varščini je potrebno predložiti do vključno ponedeljka, dne 23. 7. 2018, do 11.00 ure.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki pošljejo priporočeno po pošti ali dostavijo osebno v vložišče, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 8:00 do 15:00, v sredo med 8:00 do 17:00 in v petek od 8:00 do 13:00.
Ovojnica mora biti na prvi strani označena s pripisom »Ne odpiraj – javna ponudba za prodajo stanovanj«. Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo pravilno označene in bodo s strani ponudnikov izročene oziroma dostavljene naročniku najkasneje do dne 23. 7. 2018 do 11.00 ure.

VIII. Ustavitev postopka:
Direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor lahko ustavi postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla.

IX. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, dne 23. 7. 2018, ob 13.00 uri v 4. nadstropju, v sejni sobi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, na naslovu Grajski trg 1, Maribor.

X. Informacije:
Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na telefonu: 02/250 63 10. Kontaktni osebi sta Maša Ferlinc Jurak in Gordana Verk. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (www.jmss-mb.si).