Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu z 52. in 54. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018), 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 31/2018) in Dopolnitvijo Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 2018, Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Tanja Vindiš Furman, 
 
dne 27. 7. 2018 objavlja
 
NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
S PRAVNO OSEBO JAVNEGA PRAVA
 
JMSS Maribor objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za prodajo zemljišča v lasti JMSS Maribor:
 
Zemljišče Šifra in ime katastrske občine Površina (m2) Prodajna cena (€) Okvirna prodajna
cena na m2 (€)
Stavbno zemljišče s parcelno št. 2049/7
(ID znak: parcela 660 2049/7)
660 STUDENCI 9.097 691.000 76


Zemljišče s parcelno št. 2049/7, k.o. 660 Studenci predstavlja del stavbnega zemljišča, za katerega je sprejet OPPN za del območja Studenci 9S – Stanovanjsko območje ob Šarhovi in Kamenškovi ulici v Mariboru. Lastnik preostalih zemljišč, za katera je sprejet naveden OPPN, je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, ki na tem območju načrtuje izgradnjo večstanovanjskih objektov za potrebe zagotovitve javnih najemnih stanovanj.

Prodajna pogodba se sklene s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor mag. Črtomir Remec, matična št. 5539153000, id. št. za DDV: SI79034217.
Kupnina v višini 691.000 EUR se nakaže na fiduciarni račun izbranega notarja z Maribora, za obdobje do pridobitve pravnomočnega uporabnega dovoljenja oziroma do dokončanja stanovanj na Studencih ob Kamenškovi ulici, vendar najdlje za obdobje petih let od sklenitve prodajne pogodbe, z možnostjo predčasnega dviga kupnine iz fiduciarnega računa izbranega notarja.

Skladno s 30. členom Splošnih pogojev poslovanja JMSS Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2017) nosi kupec stroške davka na promet nepremičnin, overitve prodajne pogodbe in vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo.
Prodajalec nosi strošek deponacije denarnih sredstev na fiduciarnem računu notarja.

Prodajna pogodba za zgoraj navedeno nepremičnino se sklene po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, www.jmss-mb.si. Kontakt na JMSS Maribor: Barbara Vodan Jecelj, tel. št. 02 250 63 10.