Javni razpis za oddajo tržnih stanovanj v najem

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) na podlagi 29., 62., 63. in 64. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 11. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2017 in 4/2018) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO TRŽNIH STANOVANJ V NAJEM

I.Predmet razpisa

JMSS  Maribor razpisuje oddajo naslednjih tržnih stanovanj v najem:

Zap. št.

Naslov

Št. stanovanja

Površina (m2)

Št. sob

Najemnina (EUR)

Energetski razred

1.

Ribiška ulica 4, Maribor*

113

116,33

3,5

382,09

D

2.

Ribiška ulica 6, Maribor

218

72,98

2

251,51

D

3.

Vojašniška ulica 12, Maribor

1

144,43

3

372,95

kultur. ded.

* stanovanje je v postopku obnove, ki bo zaključena predvidoma do konca meseca septembra 2018

Stanovanja se oddajajo v stanju, v kakršnem so na dan ogleda. 

II. Razpisni pogoji

Na razpis se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem na območju Mestne občine Maribor, Občine Duplek, Občine Hoče - Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Rače - Fram ali Občine Starše, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:

  • da znaša neto dohodek gospodinjstva prosilca nad spodnjo mejo dohodka, določenega za prosilce na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki so zavezanci za plačilo varščine in se uvrščajo na prednostno listo B, in sicer:

Velikost gospodinjstva

Meja neto dohodka/mesec

1-člansko

nad 955,46 EUR

2-člansko

nad 1.433,19 EUR

3-člansko

nad 1.751,68 EUR

4-člansko

nad 2.070,16 EUR

5-člansko

nad 2.388,65 EUR

  6-člansko*

nad 2.707,14 EUR

*za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se meja neto dohodka izračuna glede na povprečno  neto plačo v državi,   kot to velja na razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

  • da je prosilec oziroma njegov zakonski oziroma zunajzakonski partner poravnal vse obveznosti (najemnina, obratovalni stroški in stroški sodnega postopka) iz morebitnega prejšnjega najemnega razmerja za stanovanje v lasti ali upravljanju JMSS Maribor.

Predmetni javni razpis ima po določbah zakonodaje o razpolaganju s stvarnim premoženjem naravo javnega zbiranja ponudb.

Tržno najemno stanovanje je po določbah 83. člena SZ-1 stanovanje, ki se prosto oddaja na trgu.

Večstanovanjska stavba Vojašniška ulica 12, Maribor, je skladno z Registrom nepremične kulturne dediščine Republike Slovenije evidentirana kot nepremična kulturna dediščina - profana stavbna dediščina, zato se skladno s prvo alinejo 6. odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list, št. 17/2014 in 81/2015) zahteve glede energetske izkaznice ter izkaza o energijskih lastnostih stavb za stanovanje v zgoraj navedeni stavbi, ki je predmet tega razpisa, ne nanašajo.

Ogledi stanovanj bodo možni po predhodnem dogovoru.

III. Razpisni postopek

Prosilci se lahko prijavijo na razpis od dne 1.9.2018 do vključno dne 20.9.2018.

Na vlogo lahko prosilci vpišejo izključno stanovanja, ki so kot prosta objavljena na spletni strani JMSS Maribor. Vloge za stanovanja, ki jih ni na tem seznamu, ne bodo upoštevane.

Prosilci oddajo vloge v vložišču JMSS Maribor, I. nadstropje, Grajski trg 1, Maribor, v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 ure do 15.00 ure, v sredo od 8.00 ure do 17.00 ure in v petek od 8.00 ure do 13.00 ure.

Obrazec vloge si lahko prosilci natisnejo tudi s spletne strani JMSS Maribor. Prijave, ki ne bodo oddane na navedenem obrazcu, ne bodo upoštevane.

Če je prijava poslana priporočeno po pošti, dan oddaje na pošto velja za dan oddaje prijave, medtem ko se pri oddaji prijave z navadno pošto, kot datum oddaje upošteva datum, ko JMSS Maribor prejeme pošiljko.

V kolikor bo za razpisano stanovanje prispelo več vlog prosilcev, ki izpolnjujejo pogoja iz točke II, bo najemna pogodba sklenjena s prosilcem, pri kateremu predstavlja višina tržne najemnine manjši delež v družinskem dohodku (višji dohodek na družinskega člana).

K vlogi morajo prosilci priložiti naslednja dokazila:

  • dokazilo o plači za zadnjih šest mesecev pred razpisom oziroma dokazila o drugih dohodkih, prejetih v zadnjih šestih mesecih pred razpisom (polletna bilanca stanja, pokojnina, študentsko delo, pogodbeno delo itd.) za vse družinske člane oziroma osebe, za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje;
  • potrdilo upravne enote o državljanstvu in stalnem prebivališču (npr. potrdilo iz gospodinjske evidence);
  • rojstne liste otrok;
  • izpisek iz poročne matične knjige oziroma izjavo o obstoju zunajzakonske skupnosti (overjeno pri upravni enoti).

 

Vloge z zahtevanimi dokazili se oddajo v razpisnem roku na naslov:

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor.

IV. Sprejem odločitve o oddaji tržnega stanovanja v najem

Odločitev o oddaji tržnega stanovanja v najem sprejme direktor JMSS Maribor. Direktor lahko ustavi postopek razpisa za oddajo posameznega tržnega stanovanja v najem do sklenitve najemne pogodbe.

Najemno razmerje bo z izbranim prosilcem sklenjeno za nedoločen čas. Vsi polnoletni družinski člani prosilca bodo v najemno pogodbo vpisani kot poroki za poplačilo obveznosti, ki izhajajo iz najemne pogodbe. 

Najemnina se določi kot tržna najemnina, ki je za 25 % višja od neprofitne najemnine za enako stanovanje.

Najemnik tržnega stanovanja bo moral pred sprejemom ključev za oddano stanovanje predložiti JMSS Maribor potrdilo o plačani varščini v višini treh mesečnih najemnin za najemno stanovanje.

Odločitev o oddaji tržnega stanovanja v najem bo v pisni obliki posredovana vsem prosilcem v roku 8 dni od opravljenega izbora.

V. Objava razpisa

Ta razpis se objavi na spletni strani JMSS Maribor in na oglasni deski na sedežu JMSS Maribor, informativno obvestilo pa se pošlje po elektronski pošti osebam, prijavljenim za prejemanje elektronskih novic in se objavi na portalu bolha.com.

V kolikor posamezno stanovanje ne bo oddano, bo vsakega 1. oziroma prvi delovni dan v mesecu objavljen osvežen seznam prostih stanovanj za tržni najem z možnostjo prijave do 20. dne v tekočem mesecu.

Vloga