Razpis za oddajo tržnih stanovanj v najem

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) na podlagi 29., 62., 63. in 64. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 11. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2017 in 4/2018) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO TRŽNIH STANOVANJ V NAJEM

I. Predmet razpisa
JMSS  Maribor razpisuje oddajo naslednjih tržnih stanovanj v najem:

Zap. št.
Naslov
Št. stanovanja
Površina (m2)
Št. sob
Najemnina (EUR)
Energetski razred
1.
 Ulica heroja Nandeta 50, Maribor
13
114,14
3,5
382,31
C
2.
 Ulica heroja Šlandra 11, Maribor
17
71,60
3
262,21
C


Stanovanji se oddajata v stanju, v kakršnem sta na dan ogleda.

II. Razpisni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem na območju Mestne občine Maribor, Občine Duplek, Občine Hoče - Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Rače - Fram ali Občine Starše, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:

  • da znaša neto dohodek gospodinjstva prosilca nad spodnjo mejo dohodka, določenega za prosilce na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki so zavezanci za plačilo varščine in se uvrščajo na prednostno listo B, in sicer:
Velikost gospodinjstva
Meja neto dohodka/mesec
1-člansko
nad 955,46 EUR
2-člansko
nad 1.433,19 EUR
3-člansko
nad 1.751,68 EUR
4-člansko
nad 2.070,16 EUR
5-člansko
nad 2.388,65 EUR
6-člansko *
nad 2.707,14 EUR


* za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se meja neto dohodka izračuna glede na povprečno neto plačo v državi, kot to velja na razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

  • da je prosilec oziroma njegov zakonski oziroma zunajzakonski partner poravnal vse obveznosti (najemnina, obratovalni stroški in stroški sodnega postopka) iz morebitnega prejšnjega najemnega razmerja za stanovanje v lasti ali upravljanju JMSS Maribor.

Predmetni javni razpis ima po določbah zakonodaje o razpolaganju s stvarnim premoženjem naravo javnega zbiranja ponudb.
Tržno najemno stanovanje je po določbah 83. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS št.  št. 69/2003, 57/2008, 87/2011 in 27/2017) stanovanje, ki se prosto oddaja na trgu.
Ogledi stanovanj bodo možni v sredo, dne 10.10.2018, in sicer:

  • Ulica heroja Nandeta 50, Maribor, stanovanje št. 13, od 16.00 ure do 16.30 ure,
  • Ulica heroja Šlandra 11, Maribor, stanovanje št. 17, od 17.00 ure do 17.30 ure.


III. Razpisni postopek
Prosilci se lahko prijavijo na razpis do vključno dne 22.10.2018.
Na vlogo lahko prosilci vpišejo izključno stanovanje, ki je kot prosto objavljeno na spletni strani JMSS Maribor. Vloga za stanovanje, ki ga ni na tem seznamu, ne bo upoštevana.
Prosilci oddajo vloge po pošti ali v vložišču JMSS Maribor, I. nadstropje, Grajski trg 1, Maribor, v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 ure do 15.00 ure, v sredo od 8.00 ure do 17.00 ure in v petek od 8.00 ure do 13.00 ure.
Obrazec vloge si lahko prosilci natisnejo tudi s spletne strani JMSS Maribor. Prijave, ki ne bodo oddane na navedenem obrazcu, ne bodo upoštevane.
Če je prijava poslana priporočeno po pošti, dan oddaje na pošto velja za dan oddaje prijave, medtem ko se pri oddaji prijave z navadno pošto, kot datum oddaje upošteva datum, ko JMSS Maribor prejeme pošiljko.
V kolikor bo za razpisano stanovanje prispelo več vlog prosilcev, ki izpolnjujejo pogoja iz točke II, bo najemna pogodba sklenjena s prosilcem, pri katerem najemnina predstavlja nižji delež v družinskem proračunu.
K vlogi morajo prosilci priložiti naslednja dokazila:

  • dokončno odločbo o odmeri dohodnine za leto 2017 oziroma bilanco stanja samostojnega podjetnika za leto 2017, v kolikor je bil prosilec oziroma družinski član zaposlen v celotnem letu 2017. V primeru, da prosilec ali član gospodinjstva v času razpisa ni zaposlen, se pri izračunu dohodka šteje, da ta oseba nima dohodkov;
  • dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu 2018 (kopije plačilnih list v letu 2018 oziroma potrdilo delodajalca o prejetju neto osebnega dohodka v letu 2018), v kolikor je prosilec oziroma družinski član na dan razpisa zaposlen in v preteklem koledarskem letu pred razpisom ni bil zaposlen v celotnem obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017. Bančni izpiski niso podlaga za izračun dohodka in ne bodo upoštevani;
  • potrdilo upravne enote o državljanstvu in stalnem prebivališču (npr. potrdilo iz gospodinjske evidence);
  • rojstne liste otrok;
  • izpisek iz poročne matične knjige oziroma izjavo o obstoju zunajzakonske skupnosti (overjeno pri upravni enoti).

Vloge z zahtevanimi dokazili se oddajo v razpisnem roku na naslov:
Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor.

IV. Sprejem odločitve o oddaji tržnega stanovanja v najem
Odločitev o oddaji tržnega stanovanja v najem sprejme direktor JMSS Maribor. Direktor lahko ustavi postopek razpisa za oddajo posameznega tržnega stanovanja v najem do sklenitve najemne pogodbe.
Najemno razmerje bo z izbranim prosilcem sklenjeno za nedoločen čas. Vsi polnoletni družinski člani prosilca bodo v najemno pogodbo vpisani kot poroki za poplačilo obveznosti, ki izhajajo iz najemne pogodbe.
Najemnina se določi kot tržna najemnina, ki je za 25 % višja od neprofitne najemnine za enako stanovanje.
Najemnik tržnega stanovanja bo moral pred sprejemom ključev za oddano stanovanje predložiti JMSS Maribor potrdilo o plačani varščini v višini treh mesečnih najemnin za najemno stanovanje.
Odločitev o oddaji tržnega stanovanja v najem bo v pisni obliki posredovana vsem prosilcem v roku 8 dni od opravljenega izbora.

V. Objava razpisa
Ta razpis se objavi na spletni strani JMSS Maribor in na oglasni deski na sedežu JMSS Maribor, informativno obvestilo pa se pošlje po elektronski pošti osebam, prijavljenim za prejemanje elektronskih novic in se objavi na portalu bolha.com.

V kolikor posamezno stanovanje ne bo oddano, bo vsakega 1. oziroma prvi delovni dan v mesecu objavljen osvežen seznam prostih stanovanj za tržni najem z možnostjo prijave do 20. dne v tekočem mesecu.

Vloga