Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018), Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor objavlja dne

22. 11. 2018

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor), Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Tanja Vindiš Furman, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za prodajo kletnega prostora v lasti JMSS Maribor, kot sledi:

Kletna shramba: posamezni del št. 134, v stavbi št. 877, k. o. 657 – Maribor-grad, ID znak 657-877-134, v izmeri 10,60 m2, v večstanovanjski stavbi Maistrova ulica 12, Maribor, po ocenjeni vrednosti 2.860 EUR.

Nepremičnina je zasedena in jo uporablja uporabnik, ki je podal vlogo za odkup le-te. Prodajna pogodba za zgoraj navedeno nepremičnino bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, www.jmss-mb.si.