Javni razpis za oddajo neobnovljenega tržnega stanovanja v najem

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) na podlagi 29., 62., 63. in 64. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 11. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2017 in 4/2018) ob smiselni uporabi 87. člena in 154. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS, št. 69/2003, 57/2008, 87/2011 in 27/2017), objavlja
 
JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEOBNOVLJENEGA
TRŽNEGA STANOVANJA V NAJEM
 
1. Predmet razpisa
 
JMSS Maribor razpisuje oddajo neobnovljenega tržnega stanovanja v najem:
 
 Naslov Št. stanovanja Površina (m²) Št. sob Najemnina (EUR) Energetski razred
 Vurberk 93,
 2241 Spodnji   Duplek
3 70,84 2 169,21 F

 

 
 

2. Razpisni pogoji
 
Na razpis se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem na območju Mestne občine Maribor, Občine Duplek, Občine Hoče - Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Rače - Fram ali Občine Starše.
 
Prosilec ali njegov zakonski oziroma zunajzakonski partner oziroma polnoletni ožji družinski član, ki so že bili najemniki ali uporabniki stanovanja ali začasne bivalne enote v lasti, upravljanju in razpolaganju (stanovanja v lasti SSRS) JMSS Maribor, lahko sodelujejo na razpisu samo v primeru, da so poravnali vse obveznosti iz prejšnjega najemnega razmerja (najemnina, obratovalni stroški, stroški ogrevanja, zamudne obresti itd.) ter morebitne stroške sodnega postopka.
 
Predmetni javni razpis ima po določbah zakonodaje o razpolaganju s stvarnim premoženjem naravo javnega zbiranja ponudb.
 
Tržno najemno stanovanje po določbah 83. člena SZ-1 je stanovanje, ki se prosto oddaja na trgu.
 
3. Razpisni postopek
 
Prosilci se lahko prijavijo na razpis do vključno dne 10.4.2019.
 
Prosilci oddajo vloge po pošti ali v vložišču JMSS Maribor, I. nadstropje, Grajski trg 1, Maribor, v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 ure do 15.00 ure, v sredo od 8.00 ure do 17.00 ure in v petek od 8.00 ure do 13.00 ure.
Obrazec vloge si lahko prosilci natisnejo tudi s spletne strani JMSS Maribor. Prijave, ki ne bodo oddane na navedenem obrazcu, ne bodo upoštevane.
Če je prijava poslana priporočeno po pošti, dan oddaje na pošto velja za dan oddaje prijave, medtem ko se pri oddaji prijave z navadno pošto, kot datum oddaje upošteva datum, ko JMSS Maribor prejeme pošiljko.
 
V kolikor bo za razpisano stanovanje prispelo več vlog prosilcev, ki izpolnjujejo pogoje iz točke 2., bo najemna pogodba sklenjena s prosilcem, pri katerem najemnina predstavlja nižji delež v družinskem proračunu.
 
Ogled stanovanja bo možen po predhodnem dogovoru.
 
K vlogi morajo prosilci priložiti naslednja dokazila:
  • dokazilo o prejemkih v obdobju zadnjih 6 mesecev pred razpisom (potrdilo ZPIZ-a o prejeti pokojnini za zadnjih 6 mesecev pred razpisom; dokazila o vseh izplačanih neto plačah zadnjih 6 mesecev pred razpisom, oziroma bilanco stanja 2018 v primeru, da je prosilec oziroma družinski član samostojni podjetnik - kopije plačilnih list z žigom delodajalca, oziroma potrdilo delodajalca o prejetju neto osebnega dohodka zadnjih 6 mesecev; dokazilo o višini prejete preživnine za zadnjih 6 mesecev, v kolikor prosilec/ka prejema preživnino, ipd. Socialni transferji se ne upoštevajo kot dohodek. V primeru, da prosilec ali član gospodinjstva v času razpisa ni zaposlen, se pri izračunu dohodka šteje, da ta oseba nima dohodkov. Bančni izpiski niso podlaga za izračun dohodka in ne bodo upoštevani kot dokazila za dohodek;
  • potrdilo Zavoda za zaposlovanje, da je prosilec ali družinski član prijavljen na Zavodu za zaposlovanje kot brezposelna oseba oziroma kot iskalec zaposlitve;
  • potrdilo upravne enote o državljanstvu in stalnem prebivališču (npr. potrdilo iz gospodinjske evidence);
  • rojstne liste otrok;
  • izpisek iz poročne matične knjige oziroma izjavo o obstoju zunajzakonske skupnosti (overjeno pri upravni enoti).

Vloge z zahtevanimi dokazili se oddajo v razpisnem roku na naslov:
Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor.

4. Posebni pogoji razpisa
 
Razpisano stanovanje je neobnovljeno, zato bo najemnik prva dva meseca po sklenitvi najemne pogodbe oziroma od zagotovitve priklopa vseh priključkov, vezanih na stanovanje (elektrika, plin, voda itd.) oproščen plačila najemnine, pri čemer je strošek teh priklopov dolžan plačati najemnik.
Obratovalni stroški se začnejo obračunavati z dnem prevzema stanovanja oziroma z dnem zagotovitve priklopa vseh priključkov, vezanih na stanovanje.
 
V času najema JMSS Maribor kot lastnik stanovanja ne bo izvajal investicijskih in rednih vzdrževalnih del v predmetnem stanovanju, poravnal pa bo morebitne stroške intervencijskih del. Intervencijska dela zajemajo vsa tista dela, ki so nujno potrebna, da se z njihovo izvedbo prepreči nastajanje dodatne škode v stanovanju ali na skupnem delu ali napravi (npr. počena vodovodna cev v estrihu - intervencija zajema lociranje napake in krpanje cevi oz. zamenjavo dela cevi, krpanje estriha, lokalno popravilo finalnega poda; nikakor pa v intervencijo ne spada zamenjava celotnega finalnega poda). 
 
Prosilec - bodoči najemnik ob izselitvi iz stanovanja nima pravice do povrnitve lastnih vlaganj. V kolikor so izpolnjeni pogoji (poravnane vse obveznosti iz najemnega razmerja) ima pravico do vračila varščine. 
 
5. Sprejem odločitve o oddaji tržnega stanovanja v najem
 
Odločitev o oddaji tržnega stanovanja v najem sprejme direktor JMSS Maribor. Direktor lahko ustavi postopek razpisa za oddajo tržnega stanovanja v najem do sklenitve najemne pogodbe.
Najemno razmerje bo z izbranim prosilcem sklenjeno za nedoločen čas. Vsi polnoletni družinski člani prosilca bodo v najemno pogodbo vpisani kot poroki za poplačilo obveznosti, ki izhajajo iz najemne pogodbe.  
 
Najemnina se določi kot tržna najemnina, ki je za 20 % višja od neprofitne najemnine za enako stanovanje. Najemnina se na podlagi spremembe veljavnih Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor ali cenitve, ki jo naroči najemodajalec pri pooblaščenem cenilcu, spremeni s pisnim obvestilom s strani najemodajalca.
 
Najemnik je dolžan pred prevzemom stanovanja plačati varščino v višini treh mesečnih najemnin na transakcijski račun JMSS Maribor št.: SI56 01270-6950971157, sklic: SI99, in predložiti dokazilo o plačilu.
 
Odločitev o oddaji tržnega stanovanja v najem bo v pisni obliki posredovana vsem prosilcem v roku 8 dni od opravljenega izbora.
 
Če izbrani prosilec v postavljenem roku ne bo plačal varščine ali ne bo sklenil najemne pogodbe v roku, ki ga pisno določi razpisovalec, se šteje, da je nepreklicno izjavil, da od sklenitve najemne pogodbe odstopa.
 
6. Objava razpisa 
 
Predmetni razpis je objavljen na spletni strani JMSS Maribor www.jmss-mb.si in na oglasni deski na sedežu JMSS Maribor, Grajski trg 1, Maribor.
 
7. Ostalo
 
JMSS Maribor lahko po objavi tega razpisa sprejme obvezno razlago posameznih določb tega razpisa ter spremeni oziroma dopolni njegova posamezna določila, in jih objavi na enak način kot ta razpis ter se uporabljajo od dne njihovega sprejema.
 

Vloga na razpis