RAZPIS ZA DODELITEV NAMENSKIH NAJEMNIH STANOVANJ V NAJEM MLADIM IN MLADIM DRUŽINAM

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) na podlagi Stanovanjskega zakona (SZ-1, Uradni list RS, št. 69/2003 s spremembami in dopolnitvami), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 s spremembami in dopolnitvami) in Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2017, 4/2018 in 16/2019) objavlja

RAZPIS ZA DODELITEV NAMENSKIH NAJEMNIH STANOVANJ V NAJEM MLADIM IN MLADIM DRUŽINAM:

- BESEDILO RAZPISA

VLOGA