Razpis za oddajo tržnih stanovanj v najem

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) na podlagi 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) ter 11. in 19. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor UPB (Medobčinski uradni vestnik, št. 25/2020) objavlja

RAZPIS ZA ODDAJO TRŽNIH STANOVANJ V NAJEM:

- BESEDILO RAZPISA

- VLOGA