Razpis za oddajo tržnih stanovanj v najem

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor) na podlagi 62. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) ter 11. in 19. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor UPB (Medobčinski uradni vestnik, št. 25/2020 in 10/2021) objavlja

RAZPIS ZA ODDAJO TRŽNIH STANOVANJ V NAJEM

I.   Predmet razpisa

JMSS Maribor razpisuje oddajo tržnih stanovanj v najem, in sicer je na dan 1.2.2022 prosto naslednje stanovanje*:

Zap. št.
Naslov
Številka
stanovanja
Površina (m2)
Število
sob
Najemnina (EUR)
Energetski razred
1.
RIBNIŠKA ULICA 2, MARIBOR
109
94,28
3,5
758,40
C

*seznam prostih stanovanj se glede na razpoložljivost le-teh ažurira 1x mesečno, po opravljenem izboru

Stanovanja se oddajajo v stanju, v kakršnem so na dan ogleda. Ogledi stanovanj bodo možni po predhodnem dogovoru.

II.   Razpisni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo prosilci, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem na območju Mestne občine Maribor, Občine Duplek, Občine Hoče - Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Rače - Fram ali Občine Starše, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:

 • da znaša neto dohodek gospodinjstva prosilca nad spodnjo mejo dohodka, določenega za prosilce na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki so zavezanci za plačilo varščine in se uvrščajo na prednostno listo B, in sicer:
Velikost gospodinjstva
Meja neto dohodka/mesec
1-člansko
nad 1.141,57 EUR
2-člansko
nad 1.712,35 EUR
3-člansko
nad 2.092,88 EUR
4-člansko
nad 2.473,40 EUR
5-člansko
nad 2.853,92 EUR
6-člansko
nad 3.234,45 EUR
 
 • da je prosilec oziroma njegov zakonski oziroma zunajzakonski partner poravnal vse obveznosti (najemnina, obratovalni stroški in stroški sodnega postopka) iz morebitnega prejšnjega najemnega razmerja za stanovanje v lasti ali upravljanju JMSS Maribor, oziroma vse obveznosti iz morebitne uporabe stanovanja v lasti JMSS Maribor oziroma občin ustanoviteljic, ne glede na to ali je bila najemna pogodba sklenjena ali ne.

V dohodek se ne vštevajo socialni transferji, to so denarna socialna pomoč, izredna denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo, otroški dodatek, štipendije in podobno.

Predmetni javni razpis ima po določbah zakonodaje o razpolaganju s stvarnim premoženjem naravo javnega zbiranja ponudb.
Tržno najemno stanovanje je po določbah 83. člena SZ-1 stanovanje, ki se prosto oddaja na trgu.

III.   Razpisni postopek
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis v naslednjih terminih za oddajo prijav:

Oddaja vlog
Izbor
od 1.2.2022 do 21.2.2022
od 22.2.2022 do 28.2.2022
od 1.3.2022 do 21.3.2022
od 22.3.2022 do 31.3.2022
od 1.4.2022 do 20.4.2022
od 21.4.2022 do 30.4.2022
od 2.5.2022 do 20.5.2022
od 21.5.2022 do 31.5.2022
od 1.6.2022 do 20.6.2022
od 21.6.2022 do 30.6.2022
od 1.7.2022 do 20.7.2022
od 21.7.2022 do 31.7.2022
od 1.8.2022 do 22.8.2022
od 23.8.2022 do 31.8.2022
od 1.9.2022 do 20.9.2022
od 21.9.2022 do 30.9.2022
od 1.10.2022 do 20.10.2022
od 21.10.2022 do 31.10.2022
od 1.11.2022 do 21.11.2022
od 22.11.2022 do 30.11.2022
od 1.12.2022 do 20.12.2022
od 21.12.2022 do 31.12.2022


Po vsakokratnem opravljenem izboru bo praviloma 1. delovni dan v mesecu na spletni strani JMSS Maribor www.jmss-mb.si objavljen osvežen seznam prostih stanovanj. V primeru, da v določenem mesecu ne bo na voljo razpoložljivih prostih tržnih stanovanj, bo na spletni strani o tem objavljeno obvestilo. Osvežen seznam bo v tem primeru objavljen 1. delovni dan v mesecu, ko bo na voljo prosto stanovanje.

Prosilci morajo oddati vloge v terminih, navedenih pod točko III, na prijavo pa lahko vpišejo izključno stanovanja, ki so v posameznem mesecu kot prosta objavljena na spletni strani JMSS Maribor. Vloge za stanovanja, ki jih ni na tem seznamu, ne bodo upoštevane.
Prosilci oddajo vloge po pošti, elektronski pošti ali v vložišču JMSS Maribor, I. nadstropje, Grajski trg 1, Maribor, v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 ure do 15.00 ure, v sredo od 8.00 ure do 17.00 ure in v petek od 8.00 ure do 13.00 ure.
Obrazec vloge si lahko prosilci natisnejo tudi s spletne strani JMSS Maribor. Prijave, ki ne bodo oddane na navedenem obrazcu, ne bodo upoštevane.
Če je prijava poslana priporočeno po pošti, dan oddaje na pošto velja za dan oddaje prijave, medtem ko se pri oddaji prijave z navadno pošto, kot datum oddaje upošteva datum, ko JMSS Maribor prejme pošiljko.
 
Prosilci morajo najkasneje do zadnjega dne vsakokratnega termina za oddajo prijav, kot dokazilo za resnost ponudbe, vplačati znesek v višini 500,00 EUR na transakcijski račun JMSS Maribor št. SI56 0127 0695 0971 157 sklic SI00 in zaporedna številka stanovanja. Na plačilu morajo biti natančno razvidni namen plačila, ter ime in priimek prosilca. Prijave prosilcev, ki v navedenem roku ne bodo vplačali zneska v navedeni višini, ne bodo upoštevane. Vplačani znesek se izbranemu prosilcu všteje kot del varščine, neizbranemu prosilcu pa se vplačani znesek vrne najkasneje v petih delovnih dneh po vsakokratnem izboru. V primeru, da izbrani prosilec ne sklene najemne pogodbe za izbrano stanovanje, se varščina zadrži.

V kolikor bo za razpisano stanovanje prispelo več vlog prosilcev, ki izpolnjujejo pogoja iz točke II, bo najemna pogodba sklenjena s prosilcem, pri kateremu predstavlja višina tržne najemnine manjši delež v družinskem dohodku.

K vlogi morajo prosilci priložiti naslednja dokazila:
 • potrdilo o državljanstvu in stalnem bivališču za prosilca;
 • rojstne liste otrok;
 • dokazila glede dohodka za prosilca in prijavljene družinske čane:
 • zaposleni – plačilne liste za obdobje zadnjih 3 mesecev pred oddajo vloge;
 • upokojenci – potrdilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije o netu prejeti pokojnini za obdobje zadnjih 3 mesecev pred oddajo vloge;
 • študenti – potrdilo študentskega servisa o netu prejetih nakazilih študentskega dela za obdobje zadnjih 3 mesecev pred razpisom in potrdilo o šolanju;
 • normiranci – kopije izdanih računov za zadnje 3 mesecev pred oddajo vloge in kopijo bančnih izpiskov za enako obdobje, iz katerega je razvidno plačilo posameznega računa, v primeru gotovinskega poslovanja pa davčno potrjene račune za zadnje 3 mesece pred oddajo vloge. Kot priznani neto dohodek se bo upoštevala davčna osnova, to je 20 % od celotnih prihodkov;
 • samostojni podjetniki – bilanca stanja in izkaz uspeha za leto 2020 in izpisek iz AJPES-a, da je dejavnost s.p. še aktivna (pri bilanci stanja kot dohodek upošteva le čisti prihodek - čisti dobiček, oziroma čisti podjetnikov dohodek), pri čemer se bo dohodek izračunal na povprečje 3 mesecev;
 • ostali dohodki – potrdila o višini prejetih neto dohodkih iz naslova avtorskega honorarja, podjemne pogodbe oziroma prejetih dohodkov iz naslova oddajanja nepremičnin v najem (najemna pogodba), za zadnje 3 mesece pred oddajo vloge in bančni izpiski, iz katerih je razvidno plačilo računov;
 • preživnina – dokazilo o višini prejete preživnine (sklep sodišča o določitvi preživnine, dokazilo pristojnega centra za socialno delo o višini uskladitve preživnine in podobno);
 • družbeniki v d.o.o. oziroma d.d.– potrdilo o netu izplačilu izplačanih kapitalskih dohodkih za leto 2020, pri čemer se bo dohodek izračunal na povprečje 3 mesecev.

Vloge z zahtevanimi dokazili se oddajo v razpisnem roku na naslov: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor.

IV:   Sprejem odločitve o oddaji tržnega stanovanja v najem
Odločitev o oddaji tržnega stanovanja v najem sprejme direktor JMSS Maribor. Direktor lahko ustavi postopek razpisa za oddajo posameznega tržnega stanovanja v najem do sklenitve najemne pogodbe.
Najemno razmerje bo z izbranim prosilcem sklenjeno za nedoločen čas. Vsi polnoletni družinski člani prosilca bodo v najemno pogodbo vpisani kot poroki za poplačilo obveznosti, ki izhajajo iz najemne pogodbe.
Najemnina se določi kot tržna najemnina in je določena v višini ocenjene vrednosti tržne najemnine s strani pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin. Tržna najemnina se 1x letno v mesecu juniju usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin, ob pogoju, da je od sklenitve najemne pogodbe minilo več kot leto dni, da se pri izračunu najemnine upošteva obstoječa najemnina, vključno z vsemi morebitnimi povišanji glede na rast življenjskih stroškov ter da se pri izračunu tržne najemnine ne upošteva negativni indeks rasti življenjskih potrebščin (vrednost 0).

Najemnik tržnega stanovanja bo moral pred sklenitvijo najemne pogodbe predložiti JMSS Maribor potrdilo o plačani varščini v višini treh mesečnih najemnin za najemno stanovanje.

Odločitev o oddaji tržnega stanovanja v najem bo v pisni obliki posredovana vsem prosilcem v roku 8 dni od opravljenega izbora.

V.   Objava razpisa
Ta razpis se objavi na spletni strani JMSS Maribor in na oglasni deski na sedežu JMSS Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, informativno obvestilo pa se pošlje po elektronski pošti osebam, prijavljenim za prejemanje elektronskih novic.

- VLOGA